dr hab. Danuta Zarzycka, prof. KPU – Życiorys naukowy


Pielęgniarka. Podstawowy przedmiot zainteresowań badawczych i analitycznych to podstawy pielęgniarstwa w tym symbolika zawodu pielęgniarki, teorie pielęgniarstwa i terminologia standaryzowana w pielęgniarstwie oraz od kilku lat opieka nad dzieckiem.

Tytuł magistra pielęgniarstwa otrzymała w 1990 roku na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie na podstawie pracy pt: Opinie studentów o kryteriach doboru sposobów uczenia się. Stopień doktora w zakresie nauk medycznych uzyskała 15 października 1998 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie w oparciu o rozprawę doktorską pt.: Pomiar wsparcia społecznego w opiece nad pacjentem hospitalizowanym. (Promotor pracy: Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym, Recenzenci: Prof. Beata Tobiasz-Adamczyk; Prof. Teresa Widomska-Czekajska). 25 czerwca 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu nadany przez Radę Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Zasoby neurohormonalne i psychospołeczne a zdrowie i jego zaburzenia w sytuacji stresu egzaminacyjnego studentów uczelni miasta Lublina. Dodatkowe kwalifikacje to: Studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie projektami badawczymi.


Posiadane specjalizacje:

  • I°, MEDYCYNA SPOŁECZNA – 21 maj 1993 rok, Wydział Zdrowia i Opieki i Społecznej w Lublinie, nr 57/1993; II °,
  • ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA – 15 listopad 2001 rok, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Nr 1468/151/2001.

<- Wróć do opisu głównego