dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • Nauczyciel akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny. Uczestniczyła w wielu wyjazdach w ramach programu Erasmus i wymiany międzynarodowej m.in. Nitra – Słowacja (2010), Dublany – Ukraina (2011), Astana – Kazachstan (2015 i 2016). Opiekun studentów zagranicznych (z Ukrainy, Kazachstanu, Nigerii (Abudża),
  • Organizator praktyk i wyjazdów studyjnych dla studentów zagranicznych. Koordynator i prowadzący zajęcia w ramach programu Erasmus,
  • Wykładowca i organizator szkoleń w ramach grantu UE – AgnPol. Organizator 4 konferencji,
  • Kierownik Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego UR w Krakowie. Brała udział w projektach dotyczących innowacji; Udział w przygotowywaniu grantów finansowanych z NCBiR,
  • Koordynator w przygotowaniu projektu pt. BUDOWA CENTRUM INNOWACJI ORAZ BADAŃ PROZDROWOTNEJ I BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI (który otrzymał finansowanie),
  • Odpowiedzialna za współpracę z praktyką rolniczą i przetwórstwem rolno-spożywczym,
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wielokrotnie odznaczona przez JM Rektora UR w Krakowie.