prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski

Zakład Inżynierii Środowiska i Górnictwa


W okresie od 2002 r. do 2007 r. realizował studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W 2007 r. obronił rozprawę doktorską pt.: „Skuteczność oczyszczania w filtrach o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska. Decyzją Rady Wydziału rozprawa została wyróżniona. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności gospodarka wodno-ściekowa uzyskał w 2013 r.  na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni z wykorzystaniem zmodyfikowanego filtru żwirowo-piaskowego”.