dr Dominik Wróbel

Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska


Botanik, pterydolog, siedliskoznawca, zainteresowany w szczególności biologią i ekologią gatunków z rodzaju Equisetum, zróżnicowaniem i zagrożeniami zbiorowisk łęgowych, dynamiką lokalnosiedliskową dolin rzecznych oraz rozprzestrzenianiem się gatunków obcego pochodzenia. Od ponad dwudziestu lat aktywnie działa na rzecz ochrony przyrody. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów. Działa w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody przy RDOŚ w Rzeszowie, a także w Radzie Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zs. w Dukli. Od 2008 r. nauczyciel dyplomowany. Członek Komitetu Redakcyjnego Studia Pigoniana Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.