dr Beata Anna Piechota – Życiorys naukowy


  1. w 2005 r. – Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki – specjalność: pedagogika społeczna i pedagogika opiekuńcza,
  2. w 2009 r. – Institute of Problems on Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine in Kiev, uzyskanie stopnia naukowego doktora pedagogicznych nauk w specjalności pedagogika społeczna. (Instytut Problemów Wychowania w Narodowej Akademii Pedagogicznych Nauk w Kijowie).