Życiorys naukowy

Życiorys naukowy: Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2012-2020). Kierownik Katedry i Zakładu Zarządzania WNoZ UM (1990-2020).Pracownik naukowo-dydaktyczny od 1977. Absolwentka lubelskiego Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1977). Doktorat (1987) oraz stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (1999) – Wydział Lekarski AM w Lublinie. Od 2002 – 2020 zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UM.

Specjalizacje: Io medycyna  społeczna; zdrowie publiczne.

Podyplomowe Studia Ekonomiczne: kierunek menadżerski dla kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej.

Granty:  2009 – 2011 – członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego: Nurse Forecasting: Human Resources Planning in Nursing (RN4CAST) – Health – 2007-3.2.4 Health Care Human Resources Planning in Nursing. Proposal EU-FRAME WORK.

2017 – 2020 we współpracy Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. DGUV – ekspert ds. opracowania modelu kształcenia specjalisty Zarządzania Rehabilitacją.

Udział w grancie UE: Medfuture – medyczne zawody przyszłości (2011 – 2013).    

Dorobek naukowy: Artykuły w czasopismach naukowych, monografie oraz doniesienia na konferencjach międzynarodowych i krajowych, wg Biblioteki Głównej UM w Lublinie na 30.09.2020 r. opublikowano: 421 prac o łącznej punktacji 18,121 IF; 1192,00 PK. Zagraniczne staże: Projekt UE Health and Europen Enlargement: enhancement of accession preparatory activities in Poland (Holandia, Leiden, Centrum Zdrowia Publicznego). Szkolenie finansowane z Banku Światowego: Nowe trendy w opiece nad pacjentem (Francja, Centrum Onkologii im. Marii i Piotra Curie w Paryżu).

Rozwój kadry naukowej: Promotor 20 obronionych prac doktorskich; oraz ponad 100 magisterskich, Recenzent 10 prac doktorskich, 5 prac habilitacyjnych.