Pracownicy Uczelni w Radzie Naukowej Magurskiego Parku Narodowego

W dniu 18 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego. Wśród członków Rady, powołanej zarządzeniem Ministra Środowiska Michała Wosia 25 sierpnia 2020 roku, znaleźli się wykładowcy naszej Uczelni: dr Dominik Wróbel z Zakładu Inżynierii Środowiska oraz dr Wojciech Krukar z Zakładu Turystyki i Rekreacji.

Do zadań Rady Naukowej należy ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych, ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych, opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody oraz przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

Pierwsze posiedzenie RN MPN poświęcono uchwaleniu Regulaminu Rady, powołaniu Prezydium oraz przyjęciu informacji o działaniach MPN za ubiegły rok kalendarzowy. W przeprowadzonym głosowaniu dr Dominik Wróbel został powołany na funkcję członka prezydium.

Warto podkreślić, że współpraca Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie i Magurskiego Parku Narodowego trwa nie od dziś i jej dobrym przykładem jest długoterminowa dzierżawa, położonego w Krempnej, obiektu, mieszczącego stację terenową KPU, z której korzystają tak studenci jak i wykładowcy naszej Uczelni do prowadzenia zajęć terenowych, prowadzenia badań naukowych i wyjazdowych spotkań członków kół naukowych i samorządu studentów.