Położnictwo – charakterystyka

NAZWA KIERUNKU: Położnictwo

POZIOM KSZTAŁCENIA: Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM: Licencjat położnictwa

FORMA STUDIÓW: Stacjonarne

SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo, będą posiadać szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii, a także znajomości etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej. Uzyskany tytuł zawodowy będzie potwierdzeniem umiejętności wykonania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka, kobiety chorej ginekologicznie, a także ich rodzin zgodnie ze standardami profesjonalnej opieki oraz w oparciu o wytyczne praktyki opartej na dowodach naukowych. Absolwenci będą przygotowani do działań w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i opieki położniczo-ginekologicznej (przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium). Ponadto, absolwenci będą przygotowani do podejmowania koniecznych działań w sytuacjach nagłych oraz prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.     

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: Absolwenci kierunku Położnictwo uzyskają uprawnienia do podjęcia pracy w ramach lecznictwa szpitalnego – na oddziałach ginekologiczno-położniczych, onkologii ginekologicznej, neonatologii, patologii ciąży, blokach porodowych, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – w poradni ginekologiczno-położniczej czy ośrodkach leczenia niepłodności oraz w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto, wykonywanie zawodu położnej polega na:

  • nauczaniu zawodu położnej oraz wykonywaniu pracy na rzecz doskonalenia zawodowego położnych;
  • prowadzeniu prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej, w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną;
  • kierowaniu i zarządzaniu zespołami położnych;
  • wykonywaniu zadań administracyjnych w podmiotach leczniczych, w których wykonuje się czynności związane z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
  • pracy w domach pomocy społecznej, na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym,
  • sprawowaniu funkcji z w organach samorządu pielęgniarek i położnych  lub wykonywaniu pracy na rzecz samorządu.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2021. poz. 479)

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI: O przyjęcie na studia na kierunku Położnictwo mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej. Komisja rekrutacyjna dokonuje stwierdzenia kwalifikacji kandydata w oparciu o przeprowadzony konkurs świadectw. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów tej samej średniej ze świadectwa maturalnego, o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń.

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia stacjonarne ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, chemicznej, wiedzy o żywieniu i żywności.

Kandydaci zobowiązani są także do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiowania na wybranym kierunku.