Położnictwo – nowy kierunek studiów w KPU w Krośnie. Rekrutacja trwa.

Z radością informujemy, że już od października będzie można studiować u nas nowy kierunek Położnictwo. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozpoczęcia kształcenia na ww. kierunku. Studia I stopnia na kierunku Położnictwo trwają 3 lata i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata położnictwa.

O przyjęcie na studia na kierunku Położnictwo mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej. Komisja rekrutacyjna dokonuje stwierdzenia kwalifikacji kandydata w oparciu o przeprowadzony konkurs świadectw. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów tej samej średniej ze świadectwa maturalnego, o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo powinien:

 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
 • wykazywać zainteresowanie naukami medycznymi,
 • dysponować szeroko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi,
 • cechować się empatią i chęcią podejmowania pracy z ludźmi,
 • cechować się umiejętnością samokształcenia i dążenia do pogłębiania wiedzy,
 • przejawiać chęć bezinteresownego  służenia i niesienia pomocy innym osobom.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo, będą posiadać szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii, a także znajomości etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej. Uzyskany tytuł zawodowy będzie potwierdzeniem umiejętności wykonania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka, kobiety chorej ginekologicznie, a także ich rodzin zgodnie ze standardami profesjonalnej opieki oraz w oparciu o wytyczne praktyki opartej na dowodach naukowych. Absolwenci będą przygotowani do działań w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i opieki położniczo-ginekologicznej (przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium). Ponadto, absolwenci będą przygotowani do podejmowania koniecznych działań w sytuacjach nagłych oraz prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych. 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2019 poz. 576) absolwenci kierunku Położnictwo uzyskują także uprawnienia do:

 • nauczania zawodu położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego położnych;
 • prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej,
  w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną;
 • kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek i położnych;
 • zatrudnienia w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
 • zatrudnienia w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych w ustawie; na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • sprawowania funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych  lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;
 • powołania do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy położnej, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienia funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Zapraszamy do studiowania Położnictwa w KPU w Krośnie.
https://irk.kpu.krosno.pl/pl