Polityka jakości – wykaz obowiązujących procedur


 

Procedury jakościowe stanowią Księgę procedur wydaną Zarządzeniem Rektora Nr 37/20 Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji procedur jakościowych stanowiących Księgę Procedur w związku ze zmianą nazwy Uczelni. 

Zarządzenie z pełną treścią procedur jest udostępnione również w Biuletynie Informacji Publicznej Uczelni, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.