Polityka jakości – wykaz obowiązujących procedur


 

Procedury jakościowe stanowią Księgę procedur wydaną Zarządzeniem Rektora Nr 79/22 Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 18 października 2022 roku w sprawie aktualizacji procedur jakościowych stanowiących Księgę Procedur.

Zarządzenie z pełną treścią procedur jest udostępnione również w Biuletynie Informacji Publicznej Uczelni, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.