Polityka jakości – akty prawne – Wykaz zewnętrznych aktów prawnych

  1. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  2. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 paździenika 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
  4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie studiów
  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
  6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 paździenika 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia