O jakości kształcenia w KPU


W Uczelni od 2008 r. funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), który z uwagi na zmiany zachodzące w środowisku oraz nowe wymagania prawne, jest stale doskonalony i wzmacniany nowymi procedurami, pozwalającymi na weryfikację procesu kształcenia na Uczelni i doskonalenie jakości świadczonych usług edukacyjnych. W dbałość o jakość kształcenia, w tym doskonalenie programów studiów, zaangażowani są wszyscy interesariusze wewnętrzni, a także interesariusze zewnętrzni. Wieloletnie doświadczenie Uczelni w zakresie procesu kształcenia, pozwoliło na wielokrotną weryfikację i każdorazowo pozytywną ocenę WSZJK w trakcie przeprowadzanych procesów akredytacji poszczególnych kierunków.

Aktualnie w Uczelni pracuje Uczelniana i Instytutowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia powołane Uchwałą Nr 41/21 Senatu KPU w Krośnie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 29/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego składu i zadań Uczelnianej oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Wprowadzenie w Uczelni w 2017 r. w ramach działalności WSZJK Księgi Procedur, zaktualizowane Zarządzeniem Nr 37/20 Rektora KPU w Krośnie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji procedur jakościowych stanowiących Księgę Procedur w związku ze zmianą nawy Uczelni, pozwoliło na usystematyzowanie działań związanych z monitorowaniem i okresowym przeglądem programów studiów prowadzonych w Uczelni kierunków, a także oceną osiągania efektów uczenia się przez studentów na poszczególnych etapach kształcenia. Dzięki temu, każdy uczestnik procesu kształcenia wie jakie ma obowiązki. W Księdze procedur zawarty został opis Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, tryb postępowania podczas hospitacji zajęć dydaktycznych, regulamin potwierdzania efektów uczenia się, zatwierdzony Uchwałą Nr 15/20 Senatu KPU w Krośnie z dnia 26 maja 2020 r., system doboru nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych, sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, proces dyplomowania, procedura działań doskonalących /naprawczych, a także procedura współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oraz odwoływania i przesuwania zajęć dydaktycznych.

Na prowadzonych w KPU w Krośnie kierunkach studiów jakość kształcenia realizowana jest w oparciu o wytyczne zawarte w Księdze Procedur, w tym poprzez odpowiedni dobór kadry naukowo-dydaktycznej i stworzenie jak najlepszych warunków nauczania i studiowania. Realizacji tych zadań ma na celu wspieranie rozwoju kadry naukowej, doskonalenie programów studiów, zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej i laboratoryjnej, modernizację bazy lokalowej Uczelni, rozwój zasobów bibliotecznych KPU, zachowanie wysokich standardów przy ewaluacji studentów oraz dalszą informatyzację Uczelni.

Ponadto, zakłady, w których prowadzone są kierunki studiów monitorują jakość kształcenia w formie hospitacji i ankiet studenckich, a Uczelniana oraz Instytutowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia będzie dbać o utrzymanie standardów. Jako uczelnia zawodowa o praktycznym profilu kształcenia KPU w Krośnie kształci w oparciu o wytyczne Polskiej Ramy Kwalifikacji. Praktyczne umiejętności zawodowe połączone z umiejętnościami interpersonalnymi nabytymi przez studentów podczas zajęć na Uczelni i praktyk pomagają przyszłym absolwentom odnaleźć się na rynku pracy.

Jakość kształcenia zależy bezpośrednio od poziomu wykształcenia i warunków pracy kadry dydaktycznej. Kadra dydaktyczna w KPU w Krośnie prowadzi badania naukowe, współpracując m. in. z uczelniami w Polce i za granicą, a także z instytucjami lokalnymi.

Doskonalenie programów studiów na prowadzonych w KPU kierunkach odbywa się poprzez:

  • przekazywanie studiującym wiedzy opartej na aktualnym stanie nauki – aktualizacja kart przedmiotów;
  • dostosowanie programów studiów, w tym programu praktyk zawodowych, do oczekiwań pracodawców oraz aktualnych tendencji na rynku pracy – spotkania i konsultacje z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego;
  • angażowanie przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów kształcenia i obsługi administracyjnej;
  • stałe doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych.

Ocenę osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się oraz ocenę przydatności zakładanych w programach studiów i uzyskanych przez przyszłych studentów efektów uczenia się w pracy zawodowej dokonuje się na podstawie rozmów z prowadzącymi zajęcia, studentami, pracodawcami (także podczas praktyk) oraz absolwentami. W monitorowaniu, okresowym przeglądzie programów studiów oraz w ocenie osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, wykorzystywane są: propozycje zgłaszane w zakresie doskonalenia jakości procesu dydaktycznego i warunków jego realizacji oraz uwagi zgłaszane przez pracowników i studentów omawiane są także na zebraniach Zakładów,  zebraniach Instytutowych i Uczelnianej Komisji ds. ZJK, czy spotkaniach z pracodawcami. Zgłaszane sugestie, uwagi znajdują się w przygotowywanych corocznie przez kierowników zakładów sprawdzaniach z realizacji zakładanych efektów uczenia się i jakości procesu kształcenia wg procedury jakościowej WSZJK-U/5. Sprawozdanie to zawiera m. in. analizę prac studenckich, analizę ocen końcowych (statystyka ocen z programu USOS), analizę ocen studentów uzyskanych w wyniku odbytych praktyk, analizę ocen studentów uzyskanych w wyniku procesu dyplomowania, wnioski z samooceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów kończących studia, opinie nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku, analizę ankiet studenckich, wnioski z hospitacji zajęć, wnioski wynikające ze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także zalecenia oraz działania doskonalące/naprawcze. Te ostatnie prowadzone są wg procedury jakościowej WSZJK-U/7 dotyczącej działań doskonalących/naprawczych.