Pierwsze posiedzenie Senatu PANS w Krośnie

14 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Rozpoczynając obrady Rektor prof. Zbigniew Barabasz nawiązał do 24-letniej historii Uczelni. Podkreślił fakt, że nie każda uczelnia zawodowa może osiągnąć status Akademii. Aby tak się stało spełniony musi szereg wymagań prawnych i organizacyjnych dotyczących m.in. czasu funkcjonowania Uczelni, liczby studentów, liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych na pierwszym miejscu pracy, a także oferty edukacyjnej Uczelni i możliwych do uzyskania przez absolwentów kwalifikacji.

Jednym z punktów obrad było sprawozdanie z działalności Rady Uczelni, które przedstawił jej przewodniczący mgr inż. Janusz Fic. Oprócz omówienia spraw bieżących, przedstawiono również zakres prac nad nowym statutem Uczelni oraz zaopiniowano pozytywnie uchwałę dotyczącą kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich.

Aby uczcić inauguracyjne posiedzenie, Senatorzy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Członkowie Senatu kadencji 2020-2024