XI edycja Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Regulamin XI  Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej
im. dr Janiny Fetlińskiej

§ 1

Niniejszy Regulamin odnosi się do XI Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej organizowanej przez: Państwową Uczelnię  Zawodową  im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy,    Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Państwową   Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski.

§ 2

 1. Organizatorzy Olimpiady wyrażają zgodę na wykorzystanie logo uczelni w materiałach dotyczących Olimpiady.
 2. Organizatorzy Olimpiady powołują w swoich Uczelniach Wydziałowe/Instytutowe Komitety, które sprawują nadzór organizacyjny i merytoryczny nad jej przebiegiem.

W skład Komitetów wchodzą nauczyciele akademiccy.

 • Wydziałowe/Instytutowe/Zakładowe Komitety Olimpiady wspólnie określają przebieg i zakres tematyczny poszczególnych etapów Olimpiady. Komitet Uczelni w Opolu zwany dalej Komitetem Organizacyjnym Olimpiady stanowi łącznik informacyjny pomiędzy wszystkimi Komitetami (Komisjami) i na postawie zgłaszanych propozycji ustala  ostateczną wersję przebiegu i zakresu tematycznego poszczególnych etapów Olimpiady.

Zakres merytoryczny i formy sprawdzania wiedzy.

§ 3

1.  Olimpiada organizowana jest dla studentów III roku  pielęgniarstwa  studiów stacjonarnych przez następujące Uczelnie: Państwową Uczelnię  Zawodową  im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy,    Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Państwową   Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski.

2.   Olimpiada przebiega w  trzech etapach:

 1. I etap w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru)
 2. II etap w formie ustnej i pisemnej (proces pielęgnowania)
 3. III etap –  prezentacja multimedialna.  

Etap I

 1. Test będący podstawą do zakwalifikowania się do kolejnych etapów,  opracowuje Komitet Organizacyjny Olimpiady, który również ustala dzień i godzinę rozwiązywania testu.
 2. I etap  odbywa się  równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w XI Olimpiadzie Pielęgniarskiej  w dniu  2 marca 2021 roku w godz. 8.30 – 9.30.

W związku ze stanem pandemii uczelnie przeprowadzają I etap z wykorzystaniem własnej infrastruktury technicznej  platformy wykorzystywanej do   pracy/nauczania zdalnego.

 • Test zawiera 60 pytań. Test aktywowany zostanie w dacie i godzinach wskazanych w Regulaminie.

Zakres tematyczny testu odpowiada efektom uczenia z przedmiotów:   

– Podstawy Pielęgniarstwa

– Choroby wewnętrzne i Pielęgniarstwo Internistyczne

 – Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne

 – Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne

– Anestezjologia i Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – Podstawowa Opieka Zdrowotna.

 • Na rozwiązanie przez studentów testu  przewiduje  się jedną godzinę zegarową.
 • Olimpiada odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Członkowie Komitetu mogą zdyskwalifikować studenta w razie stwierdzenia  odpowiedzi niesamodzielnej.
 • Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt.
 • Test sprawdzany jest w poszczególnych Uczelniach przez nauczycieli akademickich  – członków Wydziałowego/Instytutowego/Zakładowego Komitetu Olimpiady.
 • Komitety Olimpiady  podają do wiadomości wyniki I etapu na stronach internetowych swoich uczelni.
 • Do II etapu w każdej uczelni przechodzi  5 osób, które uzyskały największą liczbę punktów.
 • W przypadku równej liczby punktów do następnego etapu przechodzą wszyscy uczestnicy I etapu z taką samą liczbą punktów.
 • Dokumentację etapu I prowadzi Wydziałowy/Instytutowy/Zakładowy Komitet Olimpiady
  w danej  uczelni. Na dokumentację  składają się:

a.    lista członków Komitetu Olimpiady I etapu

b.    protokół  z przebiegu Olimpiady (wg załączonego wzoru)

c.    testy uczestników

d.    klucz poprawnych odpowiedzi.

Etap  II

§ 4

 1. II etap  odbywa się  równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział
  w XI Olimpiadzie Pielęgniarskiej  w dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 10.00
 2. II etap polega na pisemnym opracowaniu procesu pielęgnowania na podstawie opisu przypadku stanu pacjenta, a następnie omówieniu go przed Wydziałowy/Instytutowy/Zakładowy Komitet II Etapu  Olimpiady.
 3. Opisy przypadków opracowują członkowie  Komitetu Olimpiady w poszczególnych Uczelniach.
 4. Członkowie Komitetu Olimpiady oceniają w tym etapie:

a. trafność i formę postawienia diagnozy pielęgniarskiej

b.  trafność wyłonienia celu działania

c.  przedstawienie adekwatnych do diagnozy działań pielęgniarskich

d.  umiejętność posługiwania się językiem medycznym.

 • W razie wątpliwości członkowie Komitetu mogą zadać uczestnikowi pytania uzupełniające do przedstawianego procesu pielęgnowania.
 • Za każdy etap Procesu Pielęgnowania, uczestnik może dostać od 1- 5 punktów. Maksymalnie uczestnik może otrzymać 20 punktów.  Kryteria oceny znajdują się w Arkuszu oceny zadania, który stanowi załącznik do Regulaminu.
 • Do III etapu Olimpiady w każdej uczelni przechodzi 2 studentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 • W przypadku równej liczby punktów członkowie Komisji (Komitetu Olimpiady) oceniającej ten etap Olimpiady mają prawo zadać studentom dodatkowe pytania odpowiadające tematyce prezentowanych studium przypadków, aby wyłonić dwóch studentów z największą liczbą punktów.
 • Dokumentację II etapu  prowadzą Wydziałowe/Instytutowe/Zakładowe Komitety Olimpiady w poszczególnych uczelniach.

 Na dokumentację składają się:

     a.     lista członków Komitetu Olimpiady II etapu

     b.     protokół  z przebiegu Olimpiady (wg załączonego wzoru)

      c.     opisy przypadków                                                       

     d.     arkusze  procesów  pielęgnowania opracowane przez uczestników.

Etap III

§ 5

 1. III etap Olimpiady – finał – odbędzie się w dniu  10 maja 2021 r. o godzinie 10.00
 2. III etap polega na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej za pośrednictwem platformy MS Teams.
 3. Za organizację Finału Olimpiady odpowiada Uniwersytet Rzeszowski – laureat Finału X Olimpiady z 2019 roku.
 4. Prezentacje w formie pracy poglądowej przygotowują finaliści Olimpiady samodzielnie, opiekun naukowy – nauczyciel akademicki może występować wyłącznie w roli doradcy na ostatnim etapie tworzenia prezentacji.
 5. Temat prezentacji:
 6.  Wizerunek współczesnej pielęgniarki/pielęgniarza 
 7. Pielęgniarki/pielęgniarze bohaterami codzienności Covid-19
 8. Czas trwania prezentacji  –  10 minut.
 9. Po przekroczeniu czasu trwania prezentacji członkowie Komisji przerywają wystąpienie studenta.
 10. Oceny prezentacji dokonują powołani członkowie Komisji Olimpiady (po 1 przedstawicielu z każdej Uczelni biorącej udział w Olimpiadzie).
 11. W skład Komisji wchodzą także przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych: OIPIP w (stosownie do województwa), przedstawiciel Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie (uwaga j. w.), Przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa, również inni zaproszeni przez Uczelnię Organizującą III etap Olimpiady.
 12. Powołana Komisja Olimpiady  wyłania 3 najlepsze prace.
 13. Komisja ocenia prezentację w formie punktowej: za każdy n/w element  uczestnik może otrzymać 1- 5 punktów, maksymalnie 25 punktów. 
 14. Ocena prac uwzględnia:
 15. zgodność prezentacji z tematem
 16. poprawność merytoryczną
 17. aktualność zagadnień
 18. atrakcyjność prezentacji
 19. atrakcyjność przekazu
 20. Wyniki ogłasza  przewodniczący Komisji Olimpiady
 21. Finaliści otrzymują tytuł Laureata XI Ogólnopolskiej  Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej  uzyskując  I, II i III miejsce (w zależności od liczby uzyskanych punktów).
 22. Uczestnicy III etapu z uzyskaną taką samą liczbą punktów otrzymują ex aequo odpowiednio I, II, III miejsce.
 23. Lista laureatów Olimpiady z podaniem nazwisk, nazw uczelni, partnerów organizacyjnych może zostać publikowana na stronach internetowych  uczelni – uczestników Olimpiady oraz na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych uczelniach.
 24. Komitet Organizacyjny Olimpiady wręcza laureatom i finalistom Olimpiady certyfikaty z podaniem uzyskanego miejsca, z podpisami wszystkich członków Komisji Olimpiady, przedstawicieli patronów oraz podpisami Rektora Uczelni organizującej finał.
 25. Dokumentację Finału Olimpiady Pielęgniarskiej prowadzi Komitet Organizacyjny Olimpiady.  
 1. Na dokumentację składają się:
 2. lista członków Komitetu Olimpiady III etapu,               
 3. protokoły z III etapu Olimpiady
 4. streszczenia wystąpień zapisane w wersji Word, nadające się do publikacji na łamach czasopisma Uczelni lub wydawnictwa okolicznościowego XI Olimpiady