Studenci Pielęgniarstwa powrócili na zajęcia do Uczelni!

Po dwu i pół  miesięcznej przerwie studenci kierunku Pielęgniarstwo powrócili na zajęcia do Uczelni. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 21 maja 2020r. możliwe jest prowadzenie zajęć kontaktowych w Uczelni z od 1 czerwca br. do dnia 12 lipca br..

Zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo są realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej metodą symulacji medycznej  niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Realizacja tych przedmiotów jest niezbędna do osiągnięcia efektów uczenia się w ramach kształcenia umiejętności praktycznych. Nadal też prowadzone są zajęcia w formie on-line. W podmiotach leczniczych na chwilę obecną nie prowadzi się kształcenia praktycznego.

Na kilka dni przed powrotem do Uczelni na wniosek Samorządu Studenckiego odbyło się spotkanie na platformie Zoom studentów kierunku Pielęgniarstwo z Władzami Instytutu i Zakładu oraz osobami odpowiedzialnymi za Jakość kształcenia w Zakładzie Pielęgniarstwa. W trakcie spotkania studenci mieli możliwość zadawania pytań odnośnie realizacji kształcenia w tym kształcenia praktycznego ( realizacji zajęć w Uczelni- w tym w MCSM oraz w podmiotach leczniczych).

Na podstawie Komunikatu   Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 r. dotyczącego wymogów jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych i klinicznych Uczelnia określiła wytyczne dla studentów i nauczycieli, którzy uczestniczą w zajęciach od 1 czerwca.

Na zajęcia do Uczelni może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci i nauczyciele orazinni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannęlub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacjąw warunkach domowych.

Zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 28 maja br. studenci jak i nauczyciele wchodzący do budynku Uczelni obowiązkowo muszą poddać się pomiarowi temperatury ciała, muszą zdezynfekować ręce lub rękawiczki. Obowiązkowe jest noszenie maseczek/przyłbic przez cały okres przebywania wewnątrz budynku.

Pracownicy obsługi prowadzą pomiar temperatury ciała, osoby o podwyższonej temperaturze oraz z innymi niepokojącymi objawami, jak kaszel, katar, kichanie nie zostają wpuszczone do budynków Uczelni.Wprowadzono dla wszystkich studentów i pracowników instrukcję WEJŚCIA i WYJŚCIA do budynków Uczelni.  W przypadku zajęć laboratoryjnych odbywanych w MCSM stanowiska pracy są tak zorganizowane, aby zapewnić 2-metrowy odstęp pomiędzy studentami.Pomieszczenia dydaktyczne są regularnie wietrzone w tym, przed zajęciami  i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć.Po zakończeniu zajęć przez każdą grupę ćwiczeniową przeprowadza się dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich oraz używanego sprzętu i pomocy dydaktycznych.