Dyplomatorium 2020

Rokrocznie, blisko dnia 12 maja, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia – obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – odbywało się dyplomatorium połączone z symboliką zawodu. W tym roku pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam celebrowanie tych uroczystości w uczelni, dlatego dyplomatorium po raz pierwszy miało miejsce w formie on-line. W dniu 8 maja br. w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo otrzymało 76 studentów. W bardzo podniosłej atmosferze z rąk Rektora dyplom w imieniu wszystkich osób odebrały trzy absolwentki. Pozostali absolwenci mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu za pośrednictwem łącz internetowych. W spotkaniu uczestniczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek oraz wiceministrowie: dr Anna Budzanowska, prof. Wojciech Maksymowicz oraz dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Piotr Ziółkowski, a ze strony Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie JM Rektor KPU prof. Grzegorz Przebinda, prorektor ds. rozwoju prof. Zbigniew Barabasz, prorektor ds. studiów dr Dominik Wróbel i kanclerz mgr Franciszek Tereszkiewicz. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki. Poprzez platformę telekonferencyjną w uroczystości uczestniczyli: dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki dr Renata Dziubaszewska, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa mgr Małgorzata Dziura, prof. Danuta Zarzycka oraz nauczyciele akademiccy kierunku pielęgniarstwo, promotorzy prac dyplomowych, opiekunowie SKN.

Przedstawicielki absolwentów: Agnieszka Gorczyca, Joanna Leśniak, Sabina Nowak w imieniu wszystkich promowanych złożyły ślubowanie, które stało się wprowadzeniem do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. Po ślubowaniu, reprezentując wszystkich 76 absolwentów, odebrały dyplomy ukończenia studiów

Piękne słowa do absolwentów skierowali wszyscy uczestnicy uroczystości. Prof. Danuta Zarzycka podkreślała w swojej wypowiedzi, że uroczystość odbywa się w wyjątkowym czasie nie tylko ze względu na sytuację panującą wokół nas, ale również dlatego że ma miejsce w roku 2020, którym WHO ogłosiło „Rokiem pielęgniarki i położnej”, z uwagi na 200. rocznicę urodzin Florence Nightingale, prekursorki pielęgniarstwa.

W imieniu absolwentów głos zabrała Agnieszka Gorczyca. Wspomniała ona czas studiowania, podkreślając, że przyczynił się do odkrycia własnego powołania, ugruntowując przekonanie o misyjnym charakterze zawodu pielęgniarskiego. Na ręce Rektora oraz władz Instytutu Zdrowia i Gospodarki oraz Zakładu Pielęgniarstwa złożyła podziękowania dla całej kadry pedagogicznej kierunku.

Odebrane przez absolwentów dyplomy – w szesnastu przypadkach dyplomy z wyróżnieniem oraz sześć dyplomów za wyróżniające się prace dyplomowe – są wynikiem ciężkiej pracy, wytrwałości i zdolności. Bardzo trudny był szczególnie ostatni etap kształcenia, jego zakończenie – egzamin dyplomowy, który został przerwany pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Budowanie narzędzi pozwalających przeprowadzić część praktyczną egzaminu trwało blisko dwa tygodnie i wymagało zaangażowania wielu osób, nauczycieli akademickich, pracowników technicznych, władz uczelni, instytutu i kierunku. Od studentów wymagało to także ogromnego zaangażowania, zrozumienia, cierpliwości w poradzeniu sobie z nowym, trudnym zadaniem. Ostatecznie ten wymagający sprawdzian zdało ponad siedemdziesięciu absolwentów, a także komisje egzaminacyjne.

Absolwenci, którzy otrzymali dyplom, wykazywali się zawsze bardzo dużym zaangażowaniem w prace na rzecz promocji uczelni i kierunku. Brali czynny udział w pracach studenckich kół naukowych, działali w samorządzie studenckim, Chórze Uczelnianym, w Uczelnianym Zespole Pieśni i Tańca czy zespole wokalnym. Dziękujemy im za udział w finale X Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej i zajęcie tam zaszczytnego miejsca.

Studentki brały też udział w wyborach najpiękniejszej studentki PWSZ i były zawsze bezkonkurencyjne

Absolwenci, którzy dzisiaj opuszczają mury naszej uczelni, wielokrotnie dawali nam powód do dumy, poprzez swoją postawę i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Wielokrotnie władze uczelni podkreślały, jakim profesjonalizmem, wrażliwością i otwartością na problemy drugiego człowieka, ale przede wszystkim ogromnym sercem wykazują się studenci kierunku pielęgniarstwo. Za wyniki w nauce, a przede wszystkim za nienaganną postawę zawodową, studenci zostali nagrodzeni jednorazowym stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Barbary Lali.

Od tego momentu 73 pielęgniarki i trzech pielęgniarzy jest gotowych do podjęcia pracy zawodowej. Nie będzie ona łatwa, ale podziękowaniem za nią będzie uśmiech pacjenta, od tego najmłodszego do tego najstarszego. Zawód pielęgniarki i pielęgniarza, który będą wykonywać nasi absolwenci i do którego staraliśmy się ich jak najlepiej przygotować, ma głęboki wymiar etyczny – podkreśla największe wartości człowieka: jego godność i chęć niesienia pomocy potrzebującym. Otrzymany dokument pozwoli na podjęcie przez pełnych entuzjazmu i poświęcenia, solidnie wykształconych pielęgniarek i pielęgniarzy pracy zawodowej w tym trudnym okresie, w którym placówki lecznicze borykają się z problemami kadrowymi.

Spora większość z naszych absolwentów będzie kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia – być może część z nich wróci do nas, gdyż podjęto w naszej uczelni starania o uruchomienie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.

Wszystkim absolwentom w imieniu całego zespołu gratuluję edukacyjnego sukcesu, życzę wytrwałości, siły i wrażliwości w wykonywaniu tego trudnego ale jakże pięknego zawodu.

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa