Charakterystyka kierunku

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister pielęgniarstwa

Konstrukcja programu studiów zapewnia przygotowanie specjalistów o najwyższych kompetencjach, posiadających szeroką wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu  niezbędną do prawidłowej realizacji zadań zawodowych. Absolwenci kierunku są przygotowani do prowadzenia działalności profilaktycznej, organizowania i zarządzania jednostkami ochrony zdrowia oraz prowadzenia i nadzorowania działalności edukacyjnej i leczniczej w jednostkach związanych z ochroną zdrowia.

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo dają możliwość kontynuacji kształcenia w miejscu zamieszkania dla absolwentów studiów licencjackich, uzyskane przez nich uprawnienia zwiększają szanse zatrudnienia oraz umożliwiają podjęcie badań naukowych i studiów trzeciego stopnia.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent, który posiada wyspecjalizowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie pielęgniarstwa oraz pokrewnych nauk medycznych.

Możliwości zatrudnienia absolwenta Uczelni wynikają z Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. z późn. zm. (Dz. U. 2016 poz. 1251). Absolwenci mają możliwość zatrudnienia:

 1. w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 2. w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 3. w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia, pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną,
 4. na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności, w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie, na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarski i położnej (Dz. U. 2019 poz. 576) absolwenci kierunku Pielęgniarstwo uzyskują uprawnienia do:

 • nauczania zawodu pielęgniarki, wykonywania pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub nauczania innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału pielęgniarki;
 • prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;
 • kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek;
 • zatrudnienia w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
 • pełnienia służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną; na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;
 • zatrudnienia w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • sprawowania funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;
 • powołania do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienia funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo- studia drugiego stopnia w KPU w Krośnie pozwala na zwiększenie dostępności do specjalistycznej kadry pielęgniarskiej oraz poprawę jakości i rozwój usług medycznych świadczonych w zakresie ochrony zdrowia. Kształcenie stwarza możliwość rozwoju instytucji ochrony zdrowia w regionie, a posiadana przez absolwentów wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne, pozwolą na realizację najtrudniejszych zadań pielęgniarskich na najwyższym poziomie.