Studenci III roku PiBŻ uczestnikami webinarium Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

W dniu 13 grudnia 2021 roku w ramach zajęć z przedmiotu „Systemy kontroli zdrowotności roślin” studenci III roku PiBŻ brali udział w webinarium Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Referat na temat „Fitopatogeny, a kształtowanie się inwazji obcych gatunków roślin” wygłosiła dr Katarzyna Patejuk z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pani dr Patejuk prowadziła badania nad składem gatunkowym grzybów zasiedlających trzy gatunki roślin uznawanych za inwazyjne: czeremchę amerykańską, klon jesionolistny oraz tawułę kutnerowatą, w celu poszukania odpowiedzi na trzy zadane pytania: „Jakie grupy troficzne grzybów zasiedlają rośliny obce inwazyjne? Czy rośliny obce inwazyjne są gospodarzem dla patogenów obcego pochodzenia? Jak środowisko miejskie wpływa na mykobiotę i kondycję zdrowotną roślin inwazyjnych?” Monitoring gatunków obcych inwazyjnych wraz z towarzysząca im mykobiotą jest kluczowym narzędziem w celu określenia stopnia ich zadomowienia, identyfikacji „green agents” do ich zwalczania oraz wykrycia potencjalnego zagrożenia fitosanitarnego dla rodzimych krewnych.

Prezentacja prelegenta