Produkcja i bezpieczeństwo żywności – zdobądź zawód przyszłości! Zapisz się już dziś – ruszyła rekrutacja

Czas na dobry wybór

Produkcja i bezpieczeństwo żywności – szansą na dobrą pracę !!!

Link do rekrutacji na kierunek PiBŻ:https://irk.kpu.krosno.pl/…/R-1ST-2021-2022/field/PIBZ/

Produkcja i bezpieczeństwo żywności to nowoczesny i perspektywiczny kierunek, na którym kształcimy specjalistów odpowiedzialnych za wytwarzanie oraz kontrolę bezpiecznych, wysokiej jakości surowców i produktów żywnościowych.

Kierunek ten zawiera bogaty program studiów, który łączy przedmioty teoretyczne i praktyczne.

Oferujemy studia inżynierskie na specjalnościach:

  • Dietetyka w gastronomii NOWOŚĆ
  • Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym – przygotowuje ekspertów z zakresu zarządzania jakością  nad bezpieczeństwem żywności.
  • Przedsiębiorczość w gospodarce żywnościowej – przygotowuje specjalistów do otwarcia własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem, produkcją oraz logistyką w gospodarce żywnościowej.

Dostępne są bezpłatne studia stacjonarnych oraz stacjonarne 26+ i odpłatne studia niestacjonarne.

Studia stacjonarne 26+ to studia dla osób w każdym wieku, pracujących i niepracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, w wybranych dniach tygodnia. Istnieje możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów.

Prowadzimy zajęcia w formie stacjonarnej i zdalnej.

Po ukończeniu 3,5 letnich studiów inżynierskich absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych. Może pracować w laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności, służbach sanitarnych i weterynaryjnych, służbach celnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w firmach doradczych i audytujących w łańcuchu żywnościowym, w administracji rządowej i samorządowej. Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej, pracy na stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach z zakresu produkcji, przetwarzania, dystrybucji żywności w całej gospodarce żywnościowej.  Absolwent może również kontynuować dalsze studia na II stopniu.

Oferujemy Państwu dostęp do nowoczesnej bazy dydaktyczno-laboratoryjnej, praktyczny profil kształcenia, wykwalifikowaną kadrę nauczycieli składającą się z naukowców, ekspertów i praktyków.

Uczelnia oferuje studentom różne stypendia (rektora dla najlepszych studentów, socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi losowe), które znacząco wspierają finansowo studentów.

Studenci odbywają praktyki krajowe i zagraniczne. Studenci mogą wyjeżdżać w ramach programu Erasmus+ na jeden semestr do partnerskich uczelni zagranicznych w Europie, Azji czy USA.

Kierunek Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności już po raz drugi otrzymał Certyfikat „Studia z Przyszłością”. Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową Programu „Studia z Przyszłością” była jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny. Eksperci Programu badali m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzali także, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Oceniali, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w Studenckich Kołach Naukowych – np. SKN „Produkcja i bezpieczeństwo żywności” i SKN „Ekonomistów”. W ramach działalności kół wyjeżdżają na konferencje naukowe i warsztaty.

Studenci organizują i uczestniczą w różnych wydarzeniach Uczelni np. Juwenaliach, Dniach otwartych KPU, konkursie „Studencka bomba witaminowa”, wyjazdach do ciekawych i nowoczesnych firm.

Zapisz się na I rok studiów

Link do rekrutacji na kierunek PiBŻ:https://irk.kpu.krosno.pl/…/R-1ST-2021-2022/field/PIBZ/

Zapraszamy do kontaktu z Nami

Kontakt:
Karpacka Państwowa Uczenia w Krośnie
https://kpu.krosno.pl/pibz/

tel. 13-43-755-80 lub 13-43-755-10

FB: https://www.facebook.com/pibz.pwsz.krosno

Instagram: https://www.instagram.com/pibzkrosno/

Twitter https://twitter.com/IZywnosci

TikTok https://www.tiktok.com/@pibz1