Charakterystyka kierunku

Produkcja i bezpieczeństwo żywności to nowoczesny kierunek, kluczowy dla gospodarki rynkowej, na którym kształcimy specjalistów odpowiedzialnych za wytwarzanie, zarządzanie oraz kontrolę bezpiecznych, wysokiej jakości surowców i produktów żywnościowych.

Kierunek Produkcja i bezpieczeństwo żywności odwołuje się do dyscyplin fundamentalnych dla tego kierunku, a więc nauk z zakresu technologii żywności i żywienia, agronomii, zootechniki, weterynarii, ale także dyscyplin z obszaru nauk społecznych: ekonomii. Kierunek zawiera bogaty program studiów łączący przedmioty prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć praktycznych i terenowych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, ekspertów i pracodawców, w nowoczesnej bazie dydaktyczno-laboratoryjnej (laboratoria, sale wykładowe, biblioteka).

Studiowanie na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności daje możliwość osiągania efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych, odbywanych w kraju i zagranicą oraz podczas wyjazdów międzynarodowych z programu Erasmus+.

 

Kierunek: Produkcja i bezpieczeństwo żywności

Poziom kształcenia: I stopień

Tryb: stacjonarne i stacjonarne 26+ (studia bezpłatne), niestacjonarne (studia płatne),

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

Profil studiów: praktyczny

Przyjazne warunki studiowania dla osób:

• z niepełnosprawnościami (stypendia oraz dostosowana infrastruktura),

• w każdym wieku,

• pracujących i niepracujących.

Zajęcia mogą odbywać się w godzinach popołudniowych, w wybranych dniach tygodnia. Istnieje możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów.

W campusie istnieje możliwość zakwaterowania w domu studenckim.

Kwalifikacje inżynierskie zdobywane na tym kierunku mają praktyczne wykorzystywanie w całej gospodarce żywnościowej. Realizowany program studiów pozwala na uzyskanie kompetencji umożliwiających podjęcie pracy:

• w małych, średnich i dużych zakładach branży rolno-spożywczej wdrażających systemy bezpieczeństwa żywności,

• w instytucjach zarządzających oraz kontrolujących bezpieczeństwo i jakość żywności,

• w służbach sanitarnych, weterynaryjnych i celnych,

• w firmach doradczych i audytujących,

• w administracji rządowej i samorządowej,

• w ośrodkach badawczo-rozwojowych,

• w instytutach zajmujących się edukacją żywieniową,

• w zakładach żywienia zbiorowego,

jak również:

• podjęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji żywności,

• kontynuowanie nauki na studiach magisterskich.

Specjalność Dietetyka w gastronomii 

Kształcenie na specjalności umożliwia uzyskanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych zgodnie ze współczesnym trendem zdrowego stylu życia, co przekłada się między innymi na zmianę przyzwyczajeń żywieniowych społeczeństw. W toku studiów słuchacze dowiedzą się na czym polega bezpieczne i zbilansowane żywienie, a także jak zarządzać działalnością gastronomiczną.

W programie specjalności Dietetyka w gastronomii ujęto przedmioty obejmujące zagadnienia z: anatomii i fizjologii człowieka, klinicznych podstaw chorób, dietetyki ogólnej, dietetyki w sporcie i rekreacji, żywności prozdrowotnej i ekologicznej, prozdrowotnych cech surowców żywnościowych, ziół i przypraw w dietetyce oraz gastronomii, podstaw marketingu w gastronomi, projektowania innowacyjnych zakładów gastronomicznych, technologii gastronomicznej oraz sztuki kulinarnej i kuchni świata.

Specjalność Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym

Absolwent specjalności Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności, poprzez nadzór wewnętrzny nad jakością żywności i przestrzeganiem higieny przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i obrocie w całym łańcuchu rolno-żywnościowym z uwzględnieniem prawa żywnościowego.

W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu systemów zarządzania jakością, ich wdrażania, utrzymania i rozwoju z uwzględnieniem zasad identyfikowalności w łańcuchu rolno-spożywczym, znajomości problematyki bezpieczeństwa żywnościowego, standardów obowiązujących w produkcji oraz specyfiki branży żywnościowej.

Absolwenci dysponują wiedzą i podstawowymi umiejętnościami w zakresie wdrażania oraz monitorowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcji żywności i pasz.

Specjalność Przedsiębiorczość w gospodarce żywnościowej

Absolwent specjalności Przedsiębiorczość w gospodarce żywnościowej jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach sektora gospodarki żywnościowej oraz organizacjach i instytucjach z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu rolno-spożywczym. Studenci zdobywają i poszerzają wiedzę i umiejętności m.in. z przedsiębiorczości, spółdzielczości, marketingu i zarządzania, analizy ekonomicznej, badań marketingowych, finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gospodarki żywnościowej. Ponadto zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw rolno-żywnościowych oraz systemami gwarantowania wysokiej jakości artykułów żywnościowych.

Absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na samodzielne prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, potrafią opracować biznesplan, analizować kondycję ekonomiczną firmy oraz aplikować o środki finansowe na jej uruchomienie.