Zaproszenie do udziału w Konkursie plastycznym „Portret Świętego Mikołaja”

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie – Zakład Pedagogiki zaprasza dzieci uczęszczające do krośnieńskich przedszkoli do udziału w konkursie „Portret Świętego Mikołaja”. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia).

Celem konkursu jest:

 1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności Świętego Mikołaja;
 2. Zaprezentowanie umiejętności plastycznych przez dzieci w wieku przedszkolnym;
 3. Kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i rozwijanie aktywności twórczej;
 4. Rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym różnymi technikami plastycznymi. Wzbogacenie warsztatu plastycznego dzieci;
 5. Rozwijanie kreatywności wśród najmłodszych.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I: dzieci młodsze – w wieku 3-4 lat;

Kategoria II: dzieci starsze – przedszkolaki 5 – 6 letnie.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret Świętego Mikołaja. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż, itp.). Praca konkursowa musi być wykonana na kartce format A3.

Każdy uczestnik może złożyć jedną, własnoręcznie wykonaną pracę konkursową. Praca musi być wykonana indywidualnie przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

Każda praca musi być opisana metryczką – na odwrocie pracy zawierającą:

 • Imię i nazwisko autora pracy
 • Wiek autora pracy
 • Imię i nazwisko opiekuna pracy
 • Pełną nazwę przedszkola, do którego uczęszcza autor
 • Adres przedszkola oraz kontaktowy nr telefonu

Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecka zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Prace bez dołączonej zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania laureatów przez komisję. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków regulaminu.

Termin nadsyłania prac do 13 grudnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno

Z dopiskiem konkurs „Portret Świętego Mikołaja”

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora konkursu, składająca się ze specjalistów pracujących w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej – pracowników uczelni, plastyków oraz studentów. Autorzy wskazanych przez komisję prac otrzymają nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach autorzy zostaną poinformowani telefonicznie. Zostanie także zorganizowana uroczystość wręczenia nagród. Termin uroczystości zostanie podany, w późniejszym terminie ze względu na zmieniającą się dynamicznie sytuację sanitarno-epidemiologiczną.

Relacja fotograficzna z uroczystości wręczenia nagród dla laureatów konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej Zakładu Pedagogiki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w celu promocji i reklamy Uczelni. Zgoda na publikacje wizerunku dziecka zawarta jest w załączniku do regulaminu i powinna być dostarczona wraz z pracą konkursową.

Postanowienia końcowe

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na publikację wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

Zgody, o której mowa powyżej, wraz z klauzulą informacyjną, powinny zostać wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka i dołączone do pracy konkursowej. Zgody oraz klauzula informacyjna stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanym dalej „RODO”.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie kpu.krosno.pl. w zakładce Zakład Pedagogiki.

KPU w Krośnie zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu poprzez podanie informacji o zmianach na stronie internetowej Uczelni.

Kontakt do organizatorów konkursu: barbara.lulek@kpu.krosno.pl

Załącznik 1.

Zgoda na publikację wizerunku

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka (wraz z opisem zawierającym: imię, nazwisko, klasę i szkołę, do której uczęszcza), utrwalony na zdjęciach lub materiałach audiowizualnych w związku z dokumentacją konkursu pn. „Portret Świętego Mikołaja”, w materiałach informacyjnych, zamieszczanych na stronie internetowej KPU w Krośnie.

…………………………………………………………………………………………………..

(data i podpis rodzica/opiekuna)

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, w celu organizacji i dokumentacji przebiegu konkursu pn. „Portret Świętego Mikołaja”.

…………………………………………………………………………………………………..

(data i podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik 2

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie z siedzibą w: Rynek 1, 38-400 Krosno.
 2. Z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: ochrona.danych@kpu.krosno.pl, lub pod numerem telefonu (13) 43 755 26.
 3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z uczestnictwem w Konkursie „Portret Świętego Mikołaja”, organizowanym przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w zakresie określonym w Regulaminie, zgodnie z art. 6 ust.1. pkt a Rozporządzenia.
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres realizacji zadań określonych w pkt. 3, a po ich zakończeniu przechowywane do celów archiwalnych, na podst. art. 89 ust.1 Rozporządzenia.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie lub brak zgody wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 11. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3.
 12. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji w związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją.

……………………………………………………….

(data i podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik 3 Pieczątka placówki

Wykaz prac przekazanych do udziału w konkursie „Portret Świętego Mikołaja

Lp.Imię i nazwisko autora pracyOpiekun w placówce