Praktyczne aspekty pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Praktyczne aspekty pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Na przełomie listopada i grudnia b.r. studenci III roku PSO z TP uczestniczyli w dwóch spotkaniach w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie. Celem zajęć było zapoznanie się z ofertą poradni w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Studenci wysłuchali wykład na temat afazji rozwojowej, ponadto zaznajomili się z diagnozą afazji w oparciu o AFA-Skalę oraz Test Rozwoju Językowego. Poznali testy diagnozujące poziom rozwoju intelektualnego. Uczestnicy spotkań przeanalizowali procedurę diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii w oparciu o wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne jakim jest Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych. W/w tematy sprowokowały dyskusję dotyczącą diagnozy różnicowej zaburzeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kolejnym poruszonym tematem była praca z uczniem z zastosowaniem metod projekcyjnych, duże zainteresowanie wzbudziły lalki terapeutyczne.
Zajęcia praktyczne w poradni przybliżyły studentom temat diagnozy, jako pierwszego etapu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.