O realizacji praktyk zawodowych studentów I roku na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ramach jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich

W roku akademickim 2020/2021 studenci I roku Pedagogiki przedszkolnej
 i wczesnoszkolnej realizowali praktykę ogólnopedagogiczno – obserwacyjną. Opiekunami praktyk były Panie mgr Julita Karaś – Klimek oraz mgr Magdalena Goleń. Celem praktyki jest zapoznanie z podstawowymi celami i zadaniami placówek dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych i   diagnostycznych.  Studenci  realizowali  praktyki  w  Miejskim  Zespole  Szkół  nr 1 w Krośnie im. J. S. Magurów. W trakcie praktyk zostali zapoznani z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej  oraz  Przedszkola.  Studenci odbyli  spotkania poprzez platformę Meet Google z Panią Dyrektor mgr Gabrielą Wróbel, która przedstawiła podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły – omówiony został statut szkoły, szkolny system oceniania, dokumentacja wewnątrzszkolna, statutowe działania nauczycieli, baza placówki – szkoła podstawowa i przedszkole- zajęcia dodatkowe, które szkoła oferuje swoim uczniom. Studenci zapoznali się również z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego. Ponadto studenci obserwowali zajęcia prowadzone przez Panie mgr Elżbietę Kustroń, mgr Elżbietę Żywiec, mgr Anetę Gonet, mgr Urszulę Borkowska – klasy I – III, oraz mgr Katarzynę Truty – przedszkole. Zajęcia realizowane był w dwojaki sposób: zajęcia stacjonarne oraz zajęcia w formie zdalnej. Tym samy studenci mogli zapoznać się z alternatywnymi sposobami kształcenia, poznali specyfikę pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Mogli zaobserwować zachowania uczniów oraz formy , metody, środki dydaktyczne w tym  informacyjno – komunikacyjne stosowane w celu motywowania uczniów. Studenci odbyli również spotkania z mgr Matrą Kokoszą logopedą, która przybliżyła im specyfikę pracy logopedy szkolnego. Cele i zadania, zakres działań, podstawowe metody pracy wynikające z zaburzeń mowy oraz specyficznych trudności w nauce. Natomiast mgr Katarzyna Kotowska psycholog zapoznała studentów z głównymi celami i zadaniami swoje pracy, w tym badania diagnostyczne, które pozwalają nauczycielom organizować pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce jak i Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne. Spotkania były realizowane poprzez platformę Zoom.

Składamy wszystkim Państwu serdeczne podziękowania za umożliwienie realizacji praktyk studentów I Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w roku akademickim 2020 -2021
 i podzieleni się własnymi doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.