Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są realizowane na podstawie programu kształcenia, który jest zgodny ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielskiego (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 roku, Polskimi Ramami Kwalifikacji dla nauk społecznych a także tych, które spełniają oczekiwania pracodawców.

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a tym samym nabędzie kwalifikacje do pracy:

– w przedszkolach,

–  zespołach i punktach przedszkolnych,

–  w oddziałach przedszkolnych przy szkole (m.in. dawny tzw. oddział „0”) oraz innych alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,

–  w klasach I – III szkoły podstawowej,

–   w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,

–  w świetlicach dziecięcych.

Podpisane umowy z wieloma placówkami przedszkolnymi oraz szkołami podstawowymi na prowadzenie praktyk zapewnia zdobywanie przez studentów doświadczenia praktycznego w trakcie studiów.  Konstrukcja programu kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielskiego ma charakter obszarów – bloków przedmiotowych i uwzględnia aktualne i perspektywiczne potrzeby gospodarcze, społeczne i rynku pracy.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela, na bazie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze:

– przygotowania psychologiczno-pedagogicznego,

– pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

– podstaw psychologii dla nauczycieli,

– psychologicznych i pedagogicznych podstaw nauczania dzieci języka obcego,

– przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, jako przygotowania do integracji treści nauczania,

– wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,

– podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,

– metodyki poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów,

– zabezpieczenia potrzeb dziecka lub ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej

– organizacji pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultura przedszkola i szkoły, w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami podstaw diagnostyki edukacyjnej dla    nauczycieli,

– kultury języka,

– praktyk zawodowych,

– metodologii badań naukowych,

– kształcenia ogólnego.

Proponowane w programie studiów grupy zajęć zawierają przedmioty oraz wynikające z nich treści programowe, ważne, w przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Program studiów obejmuje liczne zajęcia lub grupy zajęć kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów. Student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach praktycznych o charakterze audytoryjnym i warsztatowym jak również zajęciach projektowych integralnie połączonych z poszczególnymi grupami praktyk zawodowych. Zajęcia o charakterze praktycznym prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym lub znaczącym dorobkiem naukowym w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zajęcia o charakterze praktycznym prowadzone są salach dydaktycznych, doskonale wyposażonych do prowadzenia zajęć w oparciu o metodę mikro nauczania, czy na zasadzie symulacji, zadań i zajęć praktycznych. Wymienić tutaj należy nowoczesną pracownię dydaktyki zintegrowanej, pracownie plastyczną, muzyczną, informatyczną czy służącą do nauki języków obcych.

Ponadto rozbudowany system zajęć warsztatowych, zgodnie z ideą praktyczności jest ukierunkowany na ukształtowanie określonych umiejętności zawodowych, samopoznania, samooceny, poznania swojego potencjału, zainteresowań i sposobów reakcji w sytuacjach trudnych.

Blok praktyk zawodowych, zgodny ze standardami kształcenia jest powiązany z każdym etapem kształcenia i umożliwia właściwe przygotowanie do zawodu nauczycielskiego.

Rekrutacja na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna