Organizacja roku akademickiego 2020/2021 – najważniejsze informacje

Wytyczne dotyczące organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 1. Podstawową formą realizacji zajęć dydaktycznych na Uczelni w semestrze zimowym jest forma tradycyjna i mieszana.
 2. Zajęcia w formie ćwiczeń, laboratoriów, projektów, zajęć praktycznych oraz wykładów, w przypadku kierunków, których liczebność rocznika nie przekracza liczebności grupy ćwiczeniowej, powinny odbywać się w siedzibie Uczelni.
 3. Zaleca się, aby zajęcia realizowane z jednym prowadzącym odbywały się modułowo w wymiarze 4-6 godz. (jedna sala, studenci nie przemieszczają się).
 4. Organizacja zajęć dydaktycznych w kontakcie bezpośrednim nie powinna wpływać na zwiększenie liczby grup studenckich.
 5. Wykłady na rocznikach liczących więcej niż jedna grupa ćwiczeniowa (więcej niż 25 osób, a mniej niż 50 osób) powinny odbywać się w formie mieszanej.
 6. Wykłady na rocznikach liczących więcej niż 50 osób powinny odbywać się w formie zdalnej.
 7. W przypadku wykładów realizowanych na pierwszym roku studiów (dla roczników o liczebności większej niż 50 osób) rekomenduje się przeprowadzenie przynajmniej trzech spotkań na Uczelni w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym.
 8. Wszystkie zajęcia zdalne muszą odbywać się w terminach i godzinach określonych w harmonogramie zajęć zamieszczonym na stronie zakładu.
 9. Na wszystkich zajęciach odbywających się w formie tradycyjnej (również wykładach) prowadzący ma obowiązek sporządzania listy studentów uczestniczących w zajęciach. Wykładowca pobiera arkusz obecności przy wejściu na obiekt i zdaje wypełnioną listę przy jego opuszczaniu.
 10. Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z programem studiów.
 11. Zaliczenia lub egzaminy oraz egzaminy dyplomowe w semestrze zimowym powinny odbywać się w formie kontaktu bezpośredniego.
 12. W przypadku zmiany lub pogorszenia sytuacji epidemicznej Rektor zarządza przejście na tryb hybrydowy lub zdalny, określając wytyczne realizacji tych zajęć.

Wytyczne reżimu sanitarnego oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Wszystkie osoby wchodzące do budynków Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zobowiązane są:
  a) na żądanie pracownika obsługi poddać się kontroli pomiaru temperatury ciała,
  b) przeprowadzić dezynfekcję rąk,
  c) zakryć nos i usta (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy).
 2. Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy wszystkich ogólnodostępnych miejsc Uczelni, w tym ciągów komunikacyjnych Uczelni.
 3. W pracowniach i laboratoriach studenci zajmują wyznaczone miejsca z zachowaniem dystansu społecznego.
 4. Jeśli ze względu na specyfikę zajęć nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego dystansu, zaleca się zakrywanie nosa i ust.
 5. Na terenie obiektów należących do Uczelni mogą przebywać wyłącznie osoby:
  a) nie mające objawów chorobowych mogących wskazywać na infekcję wirusową,
  b) u których nie potwierdzono pozytywnego wyniku na obecność wirusa SARS-CoV-2,
  c) które nie odbywają kwarantanny, izolacji lub izolacji domowej zleconej przez odpowiednie służby sanitarne.
 6. W przypadku wystąpienia u pracowników lub studentów objawów chorobowych mogących sugerować chorobę COVID-19, zaleca się pozostanie w domu i skontaktowanie się z odpowiednimi służbami medycznymi lub sanitarnymi.
 7. Pracownik lub student, który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 ma obowiązek niezwłocznie poinformować o wyniku testu kierownika zakładu/bezpośredniego przełożonego lub opiekuna roku.
 8. Kierownik zakładu/bezpośredni przełożony informuje o zastałej sytuacji prorektora ds. rozwoju.
 9. W przypadku studentów, u których potwierdzono pozytywny wynik badania na obecność wirusa SARS-CoV-2, w związku z ich niemożliwością uczestnictwa w zajęciach, kierownik zakładu wyznacza indywidualny harmonogram uzupełnienia zaległości, ze szczególnym wskazaniem realizacji zajęć niezbędnych do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.