Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Zarządzanie

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Licencjat

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie uwzględnia następujące bloki programowe: główny – obowiązkowy dla wszystkich, zawierający treści ogólne, podstawowe i kierunkowe, a także modułowy-fakultatywny (treści preorientacyjne), pozwalające od trzeciego semestru na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju oraz blok dotyczący wybranego zakresu kształcenia.
Ostatnie dwa semestry studenci realizują zajęcia w trzech możliwych obszarach: Zarządzania finansami, Zarządzania w przedsiębiorstwie, Zarządzania instytucjami publicznymi. Na drugim semestrze realizowane są 7 tygodniowe praktyki zawodowe, na trzecim i czwartym semestrze – 12 tygodniowe praktyki specjalnościowe, a na ostatnim roku – 6 tygodniowe praktyki dyplomowe. Po czwartym semestrze studenci wybierają jeden z trzech zakresów kształcenia. W trakcie dwóch ostatnich semestrów każdy student przygotowuje pracę licencjacką. W toku studiów przeważają zajęcia praktyczne, realizowane w formach warsztatowych, projektowych i laboratoryjnych.

ATUTY KIERUNKU:

Absolwent studiów kierunku Zarządzanie posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole. Jest dobrze zorientowany w wybranym przez siebie zakresie kształcenia. Zna także język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posługując się również słownictwem specjalistycznym, posiada również kwalifikacje Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Ponadto ma możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji m.in. tj.: IT Academy Asseco Wapro, IT Academy Microsoft czy Comarch ERP Optima. W ramach kierunku funkcjonują dwa Studenckie Koła Naukowe: „Organizacji i Zarządzania” oraz „Finanse”, pozwalające na rozwijanie indywidualnych umiejętności naukowych oraz praktycznych i aplikacyjnych.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie instytucjami publicznymi
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Ukończone studia dają absolwentowi dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy. Stwarzają także perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Rozwijają one bowiem interdyscyplinarne kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego, organizacjach non profit, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo geografii albo wiedzy o społeczeństwie.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, informatycznej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.