Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Zarządzanie

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia magisterskie drugiego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 semestry

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Magister

FORMA STUDIÓW:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie oraz innych pokrewnych kierunków ekonomicznych, ale mogą się także wiązać z podjęciem zupełnie nowych studiów – w przypadku absolwentów studiów humanistycznych, technicznych oraz innych. Przeznaczone są dla osób, które posiadają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny. Program kształcenia uwzględnia następujące bloki programowe: główny – obowiązkowy dla wszystkich, zawierający treści ogólne, podstawowe i kierunkowe, treści do wyboru (pierwszy rok studiów), jak również blok dotyczący wybranego zakresu kształcenia (drugi rok studiów). Ostatnie dwa semestry studenci realizują zajęcia w trzech obszarach kształcenia: Zarządzania inwestycjami, Zarządzania kapitałem ludzkim, Zarządzania przedsiębiorstwem. Na drugim semestrze realizowane są 4 tygodniowe praktyki zawodowe, a na trzecim i czwartym semestrze – 10 tygodniowe praktyki specjalnościowo-dyplomowe. W trakcie dwóch ostatnich semestrów każdy student przygotowuje pracę magisterską. W toku studiów przeważają zajęcia praktyczne, realizowane w formach warsztatowych, projektowych i laboratoryjnych.

ATUTY KIERUNKU:

Absolwent studiów magisterskich kierunku Zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych z zakresu istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych typów organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania różnorodnych dylematów menedżerskich. Magister posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz opracowywania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym strategicznych. Kończący studia magisterskie na kierunku Zarządzanie posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej, a także kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania, negocjowania i przekonywania. W trakcie studiów student ma również możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji m.in. tj.: IT Academy Microsoft, a także brania udziału w różnych atrakcyjnych i rozwijających formach doskonalenia praktycznego. W ramach kierunku funkcjonują dwa Studenckie Koła Naukowe: „Organizacji i Zarządzania” oraz „Finanse”, pozwalające na rozwijanie indywidualnych umiejętności naukowych oraz praktycznych i aplikacyjnych.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, a jego absolwenci posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespołach oraz kierowania nimi. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalisty w różnorodnych systemach zarządczych, menedżera, w tym średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych, a także podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie wyposażają absolwentów w kompetencje niezbędne do podejmowania pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, doradców w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit, ale również jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli.

ZASADY REKRUTACJI:
  1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia:
    a/ studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie,
    b/ studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich lub jednolitych studiów magisterskich kierunków pokrewnych, tj. ekonomia, finanse i rachunkowość, towaroznawstwo, a także innych kierunków studiów.
  2. Absolwenci kierunku Zarządzanie przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych/niestacjonarnych na podstawie konkursu dyplomów. W konkursie tym brana jest pod uwagę średnia ocena, liczona jako średnia arytmetyczna ocen końcowych, uzyskanych w trakcie studiów ze wszystkich przedmiotów, zaokrąglana zgodnie z art. 43 pkt. 6 Regulaminu Studiów KPU w Krośnie.
  3. Kandydaci pozostałych kierunków przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych/niestacjonarnych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest potwierdzenie efektów kształcenia stanowiących wymagania wstępne dla studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, obejmujących kluczowe efekty kształcenia określone dla absolwentów pierwszego stopnia studiów o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie, corocznie uchwala Senat Uczelni oraz podaje go do publicznej wiadomości co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia drugiego stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przyjmuje się uzyskanie co najmniej oceny 3,0. Uzyskana w rozmowie kwalifikacyjnej ocena jest uśrednieniem poszczególnych ocen członków Komisji Rekrutacyjnej, zaokrąglana zgodnie z art. 43 pkt 6 Regulaminu Studiów. Uzyskanie oceny niedostatecznej w rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Również w przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0, w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów, zobowiązuje go do uzupełnienia efektów kształcenia, poprzez nieodpłatny udział w wyznaczonych zajęciach na studiach pierwszego stopnia, umożliwiających uzupełnienie pożądanych kompetencji. Zakres oraz termin uzupełnienia wiedzy i umiejętności ustala dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii kierownika właściwego zakładu oraz po analizie protokołów Komisji Rekrutacyjnej.
  4. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie średniej oceny ze studiów pierwszego stopnia (w przypadku kandydatów określonych w pkt 1a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku kandydatów określonych w pkt 1b). W przypadku wystąpienia u kandydatów – odpowiednio – takiej samej średniej oceny ze studiów lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest ocena z egzaminu dyplomowego, a następnie ocena z pracy dyplomowej.
CZY WIESZ, ŻE…

Studia na kierunku Zarządzanie to studia o wysokim poziomie interdyscyplinarności, pozwalające na kształtowanie kompetencji z różnych obszarów istotnych z punktu widzenia pełnienia funkcji kierowniczych.