Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Produkcja i bezpieczeństwo żywności

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Inżynier

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności pozwolą studentom na zdobycie merytorycznego i praktycznego przygotowania w zakresie produkcji surowców i produktów żywnościowych wysokiej jakości, a także wytwarzania oraz kontroli bezpiecznych surowców i produktów żywnościowych. Student pozna zagadnienia związane z przetwarzaniem, pakowaniem, przechowywaniem, a także dystrybucją oraz nadzorem zapewniającym wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności. Studia przygotowują absolwenta do pełnienia roli auditora, pełnomocnika i menedżera systemów zapewniania i zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności.

ATUTY KIERUNKU:

Oferujemy wykształcenie w dziedzinie wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach, z możliwością uzyskania certyfikatów z tego zakresu. Umożliwiamy dostęp do nowoczesnej bazy dydaktyczno-laboratoryjnej oraz praktyczny profil kształcenia na bezpłatnych studiach stacjonarnych, studiach 26+ (studia dla osób w każdym wieku) oraz niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków posiadających doświadczenie potwierdzone szkoleniami, certyfikatami i dyplomami.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
  • Przedsiębiorczość w gospodarce żywnościowej
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności znajdzie zatrudnienie na stanowiskach związanych z kontrolą jakości i bezpieczeństwa  w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zajmujących się produkcją, obrotem surowców i produktów żywnościowych, w laboratoriach związanych z oceną jakości żywności, w instytucjach sanitarnych i weterynaryjnych, służbach celnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w firmach doradczych i audytujących w przemyśle spożywczym, w administracji rządowej i samorządowej, jak również będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnienie pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujących wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii albo matematyki albo geografii.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, ochrony środowiska, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności.