Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Pedagogika

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Licencjat

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia na kierunku Pedagogika przygotowują przyszłych pedagogów do pracy w różnych instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka, rodziny i środowiska. Umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Dają możliwość rozwijania kompetencji w zakresie praktycznego działania na rzecz potrzebujących oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. 

ATUTY KIERUNKU:

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają wybór specjalności w studiowanej dziedzinie. Zajęcia w toku studiów są realizowane głównie w formach warsztatowych i mają wymiar praktyczny. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną
  • Asystent osoby niepełnosprawnej
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent kierunku Pedagogika znajdzie zatrudnienie na stanowisku pedagoga: w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach poradnictwa rodzinnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (placówkach wsparcia dziennego, w placówkach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny, placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych lub placówkach typu rodzinnego), ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, klubach i świetlicach tworzonych przez społeczności lokalne, organizacjach i stowarzyszeniach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów funkcjonowania społecznego i w innych instytucjach, w których niezbędne jest wykształcenie i wiedza pedagogiczna wzbogacona wiedzą socjologiczną i psychologiczną.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady z języka polskiego, artystycznej.