Międzynarodowa komunikacja językowa

Nowe studia licencjackie na kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa

Nasz kierunek to unikatowa w regionie oferta edukacyjna, kierowana do absolwentów szkół średnich oraz aktualnych studentów innych kierunków, którzy poszukują możliwości rozwoju swoich kompetencji komunikacyjnych na międzynarodowym rynku nowoczesnych usług. Studia o profilu praktycznym na kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa zakładają wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych studentów w oparciu o kształcenie ich sprawności w języku polskim oraz dwóch językach obcych, z jednoczesnym poszerzeniem wiedzy na temat przestrzeni biznesu, usług turystycznych czy nowych mediów. Takiego spektrum umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych nie gwarantują żadne studia w naszej uczelni ani w regionie podkarpackim. 

Sylwetka absolwenta i perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa będą mogli wykorzystać swoje umiejętności językowe i kompetencje komunikacyjne w szerokim spektrum kontekstów zawodowych. Pogłębiona o elementy nauk społecznych wiedza humanistyczna, a także wiedza na temat kultury dwóch wybranych przez studentów obszarów językowych, będą sprzyjały elastycznemu podejściu do nowoczesnego, opartego o innowacyjne technologie komunikacyjne rynku pracy. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwi studentom rozwój nawyku i umiejętności komunikacyjnych w poszczególnych gałęziach gospodarki w zależności od wybranej specjalizacji: biznesowej z tłumaczeniem, turystycznej czy medialnej. 

Moduł specjalnościowy: komunikacja w biznesie z tłumaczeniem

W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia zatrudnienia w  firmach produkcyjnych oraz usługowych wszystkich branż, prowadzących działalność na rynku międzynarodowym, a także w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą. Absolwenci będą także przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej w obszarze np. public relations. Wybierając moduł komunikacja językowa w biznesie wraz z tłumaczeniem  student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw przedsiębiorczości, zarządzania, ekonomii, marketingu i public relations, a także umiejętności prowadzenia korespondencji handlowej w językach obcych, z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego, różnych form komunikacji ustnej w biznesie (np. prezentacji, negocjacji czy spotkań biznesowych) w języku polskim i językach obcych, a także tłumaczeń  pisemnych i ustnych.

Moduł specjalnościowy: komunikacja medialna 

W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia zatrudnienia w  mediach tradycyjnych i elektronicznych, fundacjach i stowarzyszeniach,  wydawnictwach, instytucjach kultury, instytucjach administracji i samorządu, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wybierając modułkomunikacja medialna student posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji  społecznej i nowych mediów, reklamy i marketingu, podstaw dziennikarstwa, pracy w wydawnictwie oraz umiejętności komputerowego przetwarzania informacji, tworzenia grafiki i animacji komputerowej i przygotowywania publikacji, jak też w zakresie specjalistycznego słownictwa w dwóch językach obcych.

Moduł specjalnościowy: komunikacja w turystyce

W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia zatrudnienia w  firmach w branży turystycznej, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. pilotażu wycieczek. Wybierając modułkomunikacja w turystyce  student posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi ruchu turystycznego, organizacji imprez, hotelarstwa,  marketingu usług turystycznych i animacji czasu wolnego,  a także wiedzę z zakresu historii architektury i sztuki, pozna również w  odpowiednim zakresie słownictwo specjalistyczne w dwóch językach obcych.   


Zbliżenie do rynku pracy będzie się realizowało także poprzez wieńczącą proces nauki weryfikację efektów kształcenia podczas obrony pracy licencjackiej, najczęściej przygotowanej w   porozumieniu z pracodawcą bądź miejscem praktyk zawodowych. Praca dyplomowa będzie miała charakter praktyczny (empiryczny), mający na celu opisanie lub usprawnienie istniejących bądź zainicjowanie nowych metod i sposobów komunikowania o usługach, produktach i działalności firmy czy instytucji.

Absolwenci studiów Międzynarodowa komunikacja językowa powinni z łatwością odnaleźć się na rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym, którego wszyscy uczestnicy są zobligowani do fachowego komunikowania o swojej działalności. Mogą to być zarówno organizacje komercyjnego rynku pracy: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe wszystkich  branż, media elektroniczne i tradycyjne, firmy public relations, instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia, ale również instytucje publiczne szczebla samorządowego i rządowego – administracja, służba zdrowia, wszelkie służby bezpieczeństwa, w których niezbędni są pracownicy sprawnie posługujący się językiem ojczystym i biegle komunikujący się w językach obcych w różnych  stylistycznych rejestrach. Absolwent pierwszego stopnia kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa będzie także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach kształcących w zakresie komunikologii, filologii, przekładoznawstwa, dziennikarstwa, edytorstwa, turystyki czy zarządzania.   


Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka angielskiego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka angielskiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które: zdały jeden z wymienionym egzaminów Cambridge: FCE – oceny A, B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego; osoby z certyfikatami językowymi na poziomie co najmniej A2 z oceną co najmniej dobrą: Goethe – Zertifikat A2, Start Deutsch 2, TELC A2 lub inne porównywalne oraz laureaci i finaliści wojewódzkiej i centralnej olimpiady języka niemieckiego; osoby posiadające certyfikat  o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2 oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka rosyjskiego; laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka polskiego, artystycznej, historycznej, filozoficznej.


Zapisy elektroniczne na Kierunek Międzynarodowa komunikacja językowa