Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Mechanika i budowa maszyn

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Inżynier

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn zostały oparte o analizę wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji zawodowych stawianych współczesnemu inżynierowi mechanikowi, w tym w kontekście wdrażania Przemysłu 4.0. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń. Studia kończą się nadaniem tytułu inżyniera. Ich wiedza w zakresie budowy i eksploatacji maszyn jest przy tym wzbogacana o wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki, tak aby byli oni zdolni do  projektowania i eksploatacji układów mechatronicznych i diagnostycznych. Zgodnie z praktycznym profilem program studiów w szerokim stopniu zorientowany jest na wyrobienie wśród studentów praktycznej umiejętności posługiwania się zintegrowanymi systemem projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CAE.

ATUTY KIERUNKU:

Niezaprzeczalnym atutem kierunku jest bogata baza laboratoryjna wyposażona w nowoczesne urządzenia badawcze, a także stabilna, własna kadra naukowa, często posiadająca pozauczelniane doświadczenie praktyczne. Mocną stroną kierunku jest współpraca z otoczeniem gospodarczym, gdzie realizowane są praktyki studenckie, pozwalające  na zdobycie doświadczenia zawodowego, wykorzystującego wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym. Zaletą jest  również możliwość udziału otoczenia gospodarczego przy realizacji prac dyplomowych na zlecenie.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Obrabiarki sterowane numerycznie,
  • Mechanika lotnicza,
  • Mechatronika i diagnostyka samochodowa,
  • Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym,
  • Proekologiczne technologie energetyczne
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn znajdzie zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie, w zakresie mechaniki samochodowej lub mechaniki lotniczej, czy projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CAE.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, techniki samochodowej.