Język rosyjski i wiedza o Rosji

NAZWA KIERUNKU:

Filologia

NAZWA SPECJALNOŚCI: 

Język rosyjski i wiedza o Rosji

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Licencjat

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia oferują możliwość pozyskania praktycznych umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w stopniu zaawansowanym. Ponadto, dają absolwentom szeroką wiedzę humanistyczną uwzględniającą przede wszystkim relacje kulturowe i historyczne Rosji z jej europejskimi sąsiadami, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i nowoczesnej infrastrukturze dydaktycznej, studenci mają nieograniczony dostęp do nowoczesnych technologii uczenia się i nauczania. Zakład prowadzący specjalność język rosyjski i wiedza o Rosji utrzymuje ścisłe kontakty z uczelniami akademickimi (zwłaszcza w Krakowie) i we współpracy z nimi dąży do zapewnienia najlepszym absolwentom możliwości kontynuowania studiów na II poziomie kształcenia.

ATUTY SPECJALNOŚCI:

Studia w ramach specjalności język rosyjski i wiedza o Rosji mają charakter interdyscyplinarny. Studenci, realizując podstawowy program nauki, uzupełniają go o zajęcia fakultatywne, co daje im większą intelektualną autonomię i wpływ na kształtowanie programu studiów zgodnego z ich zainteresowaniami i praktycznymi potrzebami rynku pracy. Studia pomagają absolwentom odnaleźć się na rynku praccy między innymi dzięki organizowanym praktykom zawodowym i wyjazdom studyjnym na Ukrainę i do Rosji.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Kompetencje uzyskane na studiach dają możliwości zatrudnienia w działach współpracy zagranicznej i wymiany handlowej, a także instytucjach współpracujących stale z krajami obszaru języka rosyjskiego. Absolwenci posiadają zaawansowaną znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie na poziomie biegłości B2/C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umiejętność jego użycia w różnorodnych kontekstach zawodowych, szeroką wiedzę humanistyczną, w szczególności w zakresie językoznawstwa, literatury, kultury i cywilizacji rosyjskiej oraz rosyjskiego obszaru językowego, a także pewną wiedzę z zakresu wybranych nauk społecznych, oraz kompetencje społeczne, które kształtują jego postawę etyczną i obywatelską, odpowiedzialność i profesjonalizm w pracy zawodowej.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści olimpiady języka rosyjskiego stopnia centralnego i okręgowego oraz osoby posiadające certyfikat o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2.