Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską

NAZWA KIERUNKU: 

Filologia

NAZWA SPECJALNOŚCI: 

Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Licencjat

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia umożliwiają zdobycie zaawansowanych umiejętności językowych w zakresie wszystkich kompetencji językowych, w tym znajomości słownictwa i gramatyki, rozumienia tekstu, rozumienia ze słuchu oraz pisania. Studenci rozwijają również znajomość kultury i literatury z kręgu państw niemieckojęzycznych.
Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, posiadająca również bogate doświadczenie pozauczelniane w zakresie tłumaczeń, nauczania języka niemieckiego (w tym nauczania dorosłych) oraz pracy w biznesie zapewnia wysoki poziom kształcenia w zakresie całego planu studiów. Zajęcia są prowadzone w małych grupach wykładowych i warsztatowych. Kładziemy duży nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych z zastosowaniem różnorodnych metod i technik nauczania.
Część studiów można odbyć w ramach programu Erasmus + na zagranicznych uczelniach w tym w Getyndze i Kolonii. Studenci rozwijają swoje zainteresowania poprzez pracę w kole naukowym, uczestniczą w imprezach organizowanych przez Instytut Humanistyczny KPU Krosno, służących doskonaleniu kompetencji językowych i kulturowych (Warsztaty tłumaczeniowe, Dzień języka niemieckiego, Europejski dzień języków i in.). Mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pomagając w organizacji konferencji naukowych, oprowadzaniu gości zagranicznych, komunikacji ze studentami zagranicznymi, odbywając praktyki zawodowe.
Specjalność kształci jednocześnie dla potrzeb nowoczesnej gospodarki, oferując praktyczny profil kształcenia, co pozwala na zbliżenie efektów kształcenia do oczekiwań stawianych absolwentom przez pracodawców. Studia pomagają absolwentom  odnaleźć się na rynku pracy zarówno w charakterze dydaktyka języka niemieckiego jak i filologa z kompetencjami w zakresie znajomości niemieckiego języka specjalistycznego.

ATUTY SPECJALNOŚCI:
  • zaawansowana nauka języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie,
  • przygotowanie do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego,
  • kontakty międzynarodowe w ramach programu Erasmus,
  • nowoczesne techniki nauczania, w tym kontakty online z studentami za granicą,
  • kształcenie praktycznych umiejętności językowych,
  • profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej z wykorzystaniem języka niemieckiego,
  • nowoczesna  biblioteka ze księgozbiorem niemieckojęzycznym.
SPECJALIZACJE REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI:

Moduł biznesowy oraz przygotowujący do pracy nauczyciela języka niemieckiego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Praktyczny profil kształcenia pozwala  na zbliżenie efektów kształcenia do oczekiwań stawianych absolwentom przez pracodawców. Studia pomagają absolwentom  odnaleźć się na rynku pracy zarówno w charakterze dydaktyka języka niemieckiego jak i filologa z kompetencjami w zakresie znajomości niemieckiego języka specjalistycznego.
Sześciomiesięczne obowiązkowe praktyki zawodowe odbywane w ramach studiów zwiększają szanse absolwentów na późniejszą pracę w regionie. Absolwenci są  zatrudniani w  instytucjach kulturalnych, społecznych lub samorządowych, a także w firmach utrzymujących kontakty międzynarodowe. Po ukończeniu studiów II stopnia, mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. 

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.
Osoby z nową maturą, które nie zdawały egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego, osoby ze starą maturą, które nie miały na świadectwie ukończenia szkoły średniej języka niemieckiego, a także obcokrajowcy – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka niemieckiego.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści olimpiady języka niemieckiego stopnia centralnego i okręgowego oraz osoby posiadające certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej A2