Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Inżynieria środowiska

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia kształcą inżynierów w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, klimatyzacji i wentylacji oraz gazowniczych. Program studiów został przygotowany na zasadzie piramidy wiedzy i umiejętności – zaczynając od przedmiotów podstawowych – matematyki, fizyki czy chemii, a kończąc na przedmiotach zawodowych – wodociągach czy instalacjach wewnętrznych. Równocześnie w tok studiów wbudowane są przedmioty stanowiące warsztat inżyniera – zagadnienia informatyczne, tworzenie rysunków technicznych (AutoCAD), język obcy.

ATUTY KIERUNKU:

Po ukończeniu kierunku i po odbyciu odpowiedniej praktyki, możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane:
– bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
– bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej;
– w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Kadra z pozauczelnianym doświadczeniem zawodowym, prowadząca badania naukowe, dzieląca się wiedzą dotyczącą innowacji w zakresie inżynierii środowiska. Bogata baza laboratoryjna, dostęp do zaawansowanych technik i aparatury badawczej wykorzystywanej w inżynierii środowiska.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Sieci i instalacje budowlane
  • Gospodarka obiegu zamkniętego
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, firmach wykonawczych, urzędach kontrolnych oraz administracji państwowej i lokalnej. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu uprawnień budowlanych możliwość zatrudnienia na stanowisku: kierownika budowy, projektanta oraz inspektora nadzoru. Absolwent kierunku potrafi wykonać niezbędne obliczenia, rysunki, opracować dokumentację na papierze i w środowisku oprogramowania komputerowego czy poszukiwać wiedzy w literaturze technicznej. Są to umiejętności pozwalające na poszerzenie obszaru zatrudnienia absolwentów ww. kierunku.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo biologii.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, geograficznej, informatycznej, wiedzy technicznej, innowacji technicznych i wynalazczości.