Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Filologia

NAZWA SPECJALNOŚCI: 

Filologia angielska

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Licencjat i niestacjonarne

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia oferują możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poszerzone o wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, kultury angielskiego obszaru językowego i językoznawstwa jak również o rozbudowany program praktyk zawodowych. Studenci tej specjalności mają do wyboru trzy ścieżki kształcenia: nauczycielską, językowo-kulturową oraz z językiem hiszpańskim.
Zakład Filologii Angielskiej dysponuje doskonale przygotowaną merytorycznie kadrą, co zapewnia wysoki poziom kształcenia w zakresie języka, kultury i literatury angielskiego obszaru językowego. Zajęcia są prowadzone zgodnie z nowoczesnymi międzynarodowymi standardami, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik nauczania.
Dodatkowymi elementami wzbogacającymi naszą ofertę są:

  • szeroka współpraca z renomowanymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi,
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców-praktyków z Polski i zagranicy,
  • aktywny udział w europejskim programie wymiany studenckiej ERASMUS,
  • członkostwo w programie Global Partners in Education, w ramach którego studenci biorą udział w programach Global Understanding, Global Business, oraz Global Education,
  • udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach studenckich,
  • współorganizacja międzynarodowych konferencji Across Borders oraz Communication Styles,
  • studenckie koła naukowe.

Oferujemy również korzystanie z laboratoriów językowych, tłumaczeniowych i komputerowych, a także nowoczesną bibliotekę i czytelnię z bogatymi zbiorami książek i czasopism anglojęzycznych. Proponujemy także udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wyjazdy na wizyty studyjne, np. udział w dniach otwartych instytucji europejskich w Brukseli.
Oprócz szerokiego dostępu do wiedzy, Filologia angielska przygotowuje studentów do życia w otwartym społeczeństwie obywatelskim i europejskim, opartym na zasadach tolerancji, poszanowania prawa i przywiązania do podstawowych wartości humanistycznych, oraz uczy szacunku dla innych kultur.

ATUTY SPECJALNOŚCI:

Nacisk na podmiotowość studenta, kształcenie w duchu tolerancji i otwartości, wysoki poziom umiędzynarodowienia (Erasmus, zajęcia w formie łączy z uczelniami zagranicznymi), zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków oraz native speakerów, wykorzystanie nowoczesnych technologii.

SPECJALIZACJE REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI:
  • Nauczycielska
  • Językowo-kulturowa
  • Moduł z językiem hiszpańskim
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Studia na Filologii angielskiej mają charakter praktyczny, co w przyszłości pozwala absolwentom odnaleźć się na rynku pracy.Praktyki odbywane w ramach studiów oraz stała współpraca ze szkołami i miejscowymi przedsiębiorcami zwiększa szanse absolwentów na późniejszą pracę w regionie. Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej, po ukończeniu studiów II stopnia, mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, zaś absolwenci specjalizacji językowo-kulturowej i językowo-hiszpańskiej są chętnie zatrudniani w różnych instytucjach kulturalnych, społecznych lub samorządowych, a także w firmach utrzymujących kontakty międzynarodowe. Ponieważ wielu naszych studentów ma możliwość odbycia części praktyk zawodowych za granicą (w ramach programu ERASMUS +), ich dodatkowym atutem jest doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte podczas takich wyjazdów. Należy też pamiętać, że praktyki studenckie kształtują  postawy zawodowe i obywatelskie niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspierają możliwości rozwoju osobistego. Dzięki obranemu profilowi kształcenia absolwenci  Filologii angielskiej są przygotowani do samodzielnego doskonalenia i rozwoju wiedzy co w przyszłości umożliwi im podjęcie studiów drugiego stopnia oraz ułatwi dostosowanie do zmieniającego się rynku pracy. 

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu z języka angielskiego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka angielskiego.
Osoby z nową maturą, które nie zdawały egzaminu dojrzałości z języka angielskiego, osoby ze starą maturą, które nie miały na świadectwie ukończenia szkoły średniej języka angielskiego, a także obcokrajowcy – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE – oceny A, B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego.