Szkolenie „Neurodydaktyka w pigułce”

Dla kogo adresowany:
Szkolenie to przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju mózgu nie tylko dziecka, ale tez osoby dorosłej i wskazanie możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniami, osobami niepełnosprawnymi, seniorami .

Adresaci:
wszyscy zainteresowani zagadnieniem szkolenia

Cele szkolenia:
W szkoleniu zostaną omówione: neurofizjologiczne podłoże rozwoju mózgu, scharakteryzowane procesy rozwojowe tj. proces mielinizacji włókien aksonalnych i eliminacji połączeń synaptycznych, zaprezentowane nieprawidłowości w przebiegu ww. procesów, tak w okresie wczesnodziecięcym, jak i adolescencji, wskazane przykładowe ćwiczenia, których wykonywanie prowadzi do poprawy funkcjonowania poznawczego uczniów, osób niepełnosprawnych, seniorów, itp.

Treści programowe:
1.O tym, co warto wiedzieć o mózgu
2.Co dzieje się w mózgu dziecka, osoby dorosłej, osoby chorej?
3.Mózg na etapie poprawki.
4.Gdy mózg szwankuje u człowieka w każdym okresie wiekowym
5.Jak pomóc by osiągnąć sukces?

Organizacja szkolenia:
Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych realizowanych w formie zdalnej.

Słuchacz szkolenia otrzyma dostęp do materiałów kursowych w plikach PDF oraz materiałów filmowych.

Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie wydane przez Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy KPU w Krośnie

Koszt szkolenia: 500 zł
W koszt szkolenia wliczono materiały dydaktyczne (scenariusze działań animacyjnych)

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w obiektach KPU w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 lub są prowadzone w formie zdalnej

Liczba miejsc: minimum 20 osób

Wymagane dokumenty:
Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższej

Przesyłanie dokumentów: do 30 września 2021 r.

Wymagane dokumenty proszę przesłać w białej wiązanej teczce na adres:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Szkolenie: Neurodydaktyka w pigułce
Dział Studiów
Rynek 1
38-400 Krosno
Kontakt: 13-43-755-10 lub 13-43-755-31

Rejestracja: 
KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY