Praktyki zawodowe

Celem praktyk studenckich jest uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach i przygotowanie do wyzwań rynku. Praktyki te nie są stażami – nie powinny służyć zatrudnieniu w danej firmie.

Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziło od 1 października 2014 roku co najmniej trzymiesięczne obowiązkowe praktyki zawodowe na studiach o profilu praktycznym. 

Pracodawcy są w związku z tym partnerami uczelni w organizacji obowiązkowych praktyk. Praktyki mogą być finansowane przez uczelnie w ramach istniejącej dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dodatkowo z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Co się zmieniło 1 października 2014 r.? 

 • Studia są ściślej powiązane ze środowiskiem pracy
 • Studenci mają być lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy
 • Uczelnie mogą poszerzać współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również praktycznym i dydaktycznym – pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk, wpływać na kształt studiów, a praktycy zawodowi mogą prowadzić na uczelniach zajęcia
 • Praktyki na studiach o profilu praktycznym trwają minimum trzy miesiące

 

Dobra umowa o praktykę studencką powinna zawierać informacje:

 • o założeniach danego programu praktyki
 • o czasie trwania praktyki i liczbie godzin pracy
 • o zakresie obowiązków
 • o stanowisku i narzędziach pracy
 • o komórce organizacyjnej, w której praktyka będzie się odbywać
 • o celach i treściach edukacyjnych praktyki, biorących pod uwagę program kształcenia studentów-praktykantów

Portal http://lepszepraktyki.pl/

 

Opiekunką praktyk słuchaczy Międzynarodowej komunikacji językowej jest pani mgr Katarzyna Dziemian.

 Dokumentacja praktyki (wyciąg z regulaminu, zał. nr 1)

 1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem i programem praktyk oraz innymi dokumentami związanymi z organizacją i przebiegiem praktyki.
 2. Student po konsultacji z zakładowym Opiekunem Praktyki przedstawia  do zatwierdzenia harmonogram i plan praktyki uczelnianemu Opiekunowi Praktyk.
 3. W czasie odbywania praktyki student prowadzi na bieżąco dziennik praktyk (wzór ustalony w Uczelni), dokonując codziennych zapisów czynności wykonywanych podczas praktyki – potwierdzenia zapisów dokonuje Opiekun poprzez podpis w dzienniku praktyk.
 4. W trakcie praktyki tłumaczeniowej student gromadzi w portfolio próbki zadań, wykonane tłumaczenia i inne przykłady dokumentujące wykonane czynności i nabyte w trakcie praktyki umiejętności.
 5. Wszelkie kwestie organizacyjne w sprawie praktyk leżące w gestii Opiekuna Praktyki przyjmowane są i realizowane najpóźniej do 15 lipca każdego roku akademickiego, a następnie dopiero we wrześniu w sesji poprawkowej, zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego.

Plan studiów na Międzynarodowej komunikacji językowej zobowiązuje studentów do realizacji praktyk społecznych, mających na celu rozwijanie kompetencji studentów w tej dziedzinie.

W ramach tego zobowiązania studenci uczestniczą w aktywnościach prospołecznych w swoim środowisku (akcje i działania charytatywne, występy artystyczne, wolontariaty, zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych lub politycznych itp.) oraz w ramach  życia uczelni w imprezach i innych okolicznościach poza tradycyjnym procesem dydaktycznym.

Do zaliczenia przedmiotu przez Kierownika Zakładu Komunikacji Międzykulturowej niezbędna jest wypełniona karta praktyki społecznej  oraz dokumentacja z realizowanej aktywności.