Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

Inicjatorem zorganizowania po raz pierwszy Olimpiady Pielęgniarskiej była Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, która chcąc podtrzymać dawne tradycje olimpiad pielęgniarskich, podjęła się zadania zorganizowania takiego konkursu, a na patrona tego przedsięwzięcia obrała dr Janinę Fetlińską, pielęgniarkę, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, nauczyciela pielęgniarstwa, która zginęła w Katastrofie Smoleńskiej.

Początkowo olimpiada miała zasięg lokalny, jednak z roku na rok wzrasta liczba uczelni włączających się do rywalizacji, co świadczy o tym, że jest ona pozytywnie postrzegana przez uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie uczestniczy w Międzyuczelnianej  Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr J. Fetlińskiej od roku 2014/2015.

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

I etap w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru)

II etap w formie ustnej i pisemnej (proces pielęgnowania)

III etap – prezentacja multimedialna

Dwa pierwsze etapy  odbywają się w uczelniach macierzystych, tego samego dnia, o tej samej porze.

Finał organizowany jest najczęściej w uczelni z której pochodzi ubiegłoroczny finalista.

W skład Komisji Oceniającej zgodnie z regulaminem, wchodzą przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych: Samorządu Pielęgniarek i Położnych, Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa, przedstawiciele pracodawców, którzy współpracują z Uczelnią, a także inne zaproszone przez Uczelnię Organizującą III etap olimpiady osoby reprezentujące środowisko pielęgniarek.

Powołana komisja oceniająca wyłoni 3 najlepsze pod względem merytorycznym, metodologicznym prace, a laureaci zostaną nagrodzeni i będą zwolnieni z części teoretycznej egzaminu dyplomowego.

Organizatorzy Olimpiady powołują  w swoich Uczelniach Wydziałowe Komitety, Komitet Organizacyjny Olimpiady (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu),  stanowi łącznik informacyjny pomiędzy wszystkimi komisjami i na postawie zgłaszanych propozycji ustala  ostateczną wersję przebiegu i zakresu tematycznego poszczególnych etapów Olimpiady.

Uczelnie same zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez kontakt z Komitetem Organizacyjnym Olimpiady.

Udział studentów PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie w finałach Olimpiady Pielęgniarskiej w latach 2015-2017

Rok akademicki 2014/2015  (19 maja 2015 r. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa  w Opolu). Opiekun dr n.med. Renata Rabiasz.

Karolina Szczepańska – II miejsce

Dawid Makowicz – wyróżnienie

Natalia Śliwa 

Rok akademicki 2015/2016  (19 maja 2016r. Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej). Opiekun mgr Stanisława Olszyk.

Dawid Szufnarowski – III miejsce

Milena Mąka

Rok akademicki 2016/2017 (12 maja 2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu). Opiekun mgr Agnieszka Kijowska.

Natalia Frodyma – I miejsce

Karolina Bzdek – wyróżnienie

W obecnym roku akademickim 2017/2018 odbędzie się IX edycja Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr J. Fetlińskiej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie będzie po raz pierwszy organizatorem Finału, który odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r.