Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn zostały oparte o analizę wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji zawodowych stawianych współczesnemu inżynierowi mechanikowi, w tym w kontekście wdrażania Przemysłu 4.0. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera.

Ich wiedza w zakresie budowy i eksploatacji maszyn jest przy tym wzbogacana o wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki, tak aby byli oni zdolni do   projektowania i eksploatacji układów mechatronicznych i diagnostycznych.

Zgodnie z praktycznym profilem program studiów w szerokim stopniu zorientowany jest na wyrobienie wśród studentów praktycznej umiejętności posługiwania się zintegrowanymi systemem projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CAE. Nauczanie oparte jest na oprogramowaniu firmy IBS (Intelligent Business Solutions) Poland (Dassault Systems) 3D Experience oraz pracy w systemie CATIA, jednym z najbardziej rozbudowanych i wszechstronnych programów wspomagania prac inżynierskich w zakresie projektowania, tworzenia dokumentacji płaskiej, symulacji metodą elementów skończonych MES  oraz programowania obróbki na maszynach numerycznych typu CNC.

Studenci kierunku Mechanika i budowa maszyn mogą zdobywać wiedzę w zakresie: Obrabiarek sterowanych numerycznie, Mechaniki lotniczej, Mechatroniki i diagnostyki samochodowej, Projektowania i wytwarzania w środowisku wirtualnym oraz Proekologicznych technologii energetycznych.

Kształcenie w zakresie projektowania i wytwarzania w środowisku wirtualnym

Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym to nowa, unikatowa specjalność w ofercie uczelni, realizowana przy współpracy z grupą Nowy Styl oraz IBS Poland (Dassault Systems). W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzaniai eksploatacji maszyn, mechaniki, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, realizacji procesów wytwarzania i montażu, doboru materiałów inżynierskich oraz nadzoru nad ich eksploatacją, pracy w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Szczególny nacisk kładzie się na poznanie komputerowych technik wspomagania procesu konstruowania oraz metod numerycznych analizy konstrukcji, zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE. Absolwent zdobędzie umiejętność posługiwania się zintegrowanym systemem projektowania
i rozwoju produktu firmy Dassault Systemes 3DExperience oraz pracy z oprogramowaniem CATIA, jednym z najbardziej rozbudowanych i wszechstronnych programów wspomagania prac inżynierskich w zakresie projektowania, tworzenia dokumentacji płaskiej, symulacji metodą elementów skończonych MES oraz programowania obróbki na maszynach numerycznych typu CNC.
Oprogramowanie to jest najpowszechniej wykorzystywane w przemyśle samochodowym i lotniczym. Doskonale sprawdza się w projektowaniu wyrobów AGD, form wtryskowych, tłoczników, wykrojników, elementów z blach, tworzyw sztucznych, kompozytów, linii produkcyjnych i wielu innych. Umożliwia wirtualne sprawdzenie ergonomii projektowanego wyrobu.

Po pierwszym roku studiów najlepsi studenci będą mogli realizować płatne staże na terenie zakładów produkcyjnych  Grupy Nowy Styl w Jaśle.

Po zakończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę w:

 • biurach konstrukcyjnych,
 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • firmach projektowo-doradczych.

Kształcenie w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie

Specjalność Obrabiarki sterowane numerycznie zapewni pozyskanie niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia działalności związanej z produkcją i usługami w zakresie precyzyjnej obróbki skrawaniem, toczenia i frezowania oraz związane z tymi procesami centrami obróbczymi sterowanymi numerycznie (CNC). Studenci tej specjalności posiadają wiedzę z matematyki, fizyki, podstaw konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów wspierającą następujące przedmioty specjalnościowe:

 • podstawy obróbki skrawaniem,
 • budowa obrabiarek CNC,
 • programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • rozwiązanie problemów w zakresie sterowanie – obrabiarka,
 • dobór odpowiednich narzędzi skrawających,
 • parametryzacje technologiczne i geometryczne,
 • komputerowe tworzenie dokumentacji technologicznej,
 • bezpieczeństwo pracy na obrabiarkach.

Po zakończeniu studiów I stopnia (inżynierskich) absolwent potrafi:

 • wytrzymałościowo kształtować elementy konstrukcji urządzeń maszyn,
 • przeprowadzić numeryczną analizę stanu naprężeń podczas procesu skrawania,
 • wizualizować wytwarzane obiekty (3D) i symulować stan naprężania i odkształcenia,
 • projektować proces technologiczny związany z techniką wytwarzania,
 • obsługiwać obrabiarki sterowane numerycznie,
 • parametryzować obrabiarki sterowane numerycznie,
 • zarządzać parkiem maszynowym.

Kształcenie w zakresie mechatroniki i diagnostyki samochodowej

Specjalność Mechatronika i diagnostyka samochodowa zapewni dobrą znajomość techniki motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem układów mechatronicznych, elektronicznych i układów sterowania we współczesnych urządzeniach w aspekcie ich niezawodność i bezpieczeństwa. Zagadnienia te obejmują eksploatację układów i elementów mechatronicznych zorientowaną na wykorzystanie komputerowych technik diagnostycznych. Studentom tej specjalności przekazana będzie ogólna wiedza z matematyki, fizyki, materiałoznawstwa, podstaw konstrukcji maszyn wspartych systemami CAD/CAM. Absolwenci tej specjalności uzyskują wykształcenie odpowiadające potrzebom współczesnego zaplecza technicznego motoryzacji, oparte na eksploatacji (użytkowania, diagnostyki, napraw i utylizacji), układów automatycznego sterowania, logistyki zaplecza technicznego motoryzacji, a także technik komputerowych stosowanych we współczesnych samochodach. Prezentowane będą nowoczesne zastosowania układów elektromechanicznych i elektronicznych w układach zawieszenia pojazdów, silnikach spalinowych, elektrycznych i ogniwach paliwowych oraz zespołach przeniesienia napędu. Studenci nauczą się eksploatacji urządzeń i zarządzania zapleczem technicznym przy wykorzystaniu systemów komputerowych, ponadto uzyskają wiedzę z zakresu systemów pokładowego diagnozowania pojazdów, w oparciu o światowe wymagania w tej dziedzinie.Specjalność przygotuje absolwentów do pracy zawodowej głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i eksploatacji urządzeń sterowanych elektronicznie. Przygotowuje również absolwentów do zarządzania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze związanym z zastosowaniem mechatroniki w diagnostyce i konserwacji urządzeń mechanicznych.

Kształcenie w zakresie mechaniki lotniczej

Absolwent tej specjalności zdobędzie dobrą znajomość techniki lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem awioniki, budowy płatowców i silników lotniczych. Zagadnienia te obejmą budowę, obsługę i eksploatację jak również diagnostykę poszczególnych zespołów samolotów. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne stanowić będą przygotowanie do starań o indywidualny certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymagany w zawodzie mechanika lotniczego.

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) absolwent będzie potrafił:

 • diagnozować stany poprawnej pracy silników lotniczych;
 • korzystać z systemów nawigacji lotniczej;
 • dokonywać podstawowych napraw sprzętu lotniczego.