Lingwistyka stosowana

Charakterystyka kierunku

W programie studiów, zgodnie z misją i profilem uczelni, założone zostały przede wszystkim praktyczne formy kształcenia, które umożliwią osiągnięcie efektów uczenia się nie tylko w zakresie znajomości języka ogólnego, ale także specjalistycznego. Program studiów zakłada przede wszystkim profesjonalizację języka angielskiego oraz, do wyboru, wskazanego przez studenta drugiego języka, będącego w ofercie uczelni – hiszpańskiego, niemieckiego, bądź rosyjskiego. Program studiów zapewnia kształcenie w zakresie niezbędnej na współczesnym rynku pracy komunikacji biznesowej, a także  doskonalenie przekładu pisemnego i innych nawyków translatorskich, oraz języka specjalistycznego w wybranych branżach i zakresach funkcjonowania takich jak turystyka, prawo, teksty użytkowe. 

Bardzo istotnym z naszego punktu widzenia kontekstem studiów na kierunku Lingwistyka stosowana jest także wprowadzenie do jego programu problematyki, która wspierać będzie szeroko pojętą komunikację miedzykulturową, z kluczowymi dla niej, obok kompetencji językowych, modułami w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze, historii i sztuce.

Wielojęzyczność studiów będzie dawała możliwość jak najbardziej pełnego przygotowania studentów do działań na współczesnym rynku pracy w wielonarodowych przedsiębiorstwach o charakterze globalnym. 

W celu zagwarantowania optymalnego poziomu i jakości kształcenia  w programie studiów ujęte zostały również zajęcia, które będą rozwijały kompetencje studentów w zakresie komunikacji interkulturowej, a także wzbogacały ich wiedzę na temat relacji międzynarodowych i międzypaństwowych, w tym przede wszystkim w kontekście relacji transatlantyckich.

Program studiów gwarantuje także studentom rozwój kompetencji w zakresie kreowania i promowania kultury polskiej i stanowiska Polski na arenie międzynarodowej. Kluczowym elementem wiążącym w sposób praktyczny te zamierzenia będą zajęcia video online realizowane w partnerstwie GPE (Global Partners for Education), do którego należy PWSZ w Krośnie. Umożliwi to realizację praktycznych zajęć komunikacji interkulturowej z przedstawicielami kultur ze wszystkich kontynentów.

Praktyki studenckie w wymiarze 12 tygodni będą realizowane przede wszystkim w porozumieniu z przedsiębiorstwami operującymi w międzynarodowej przestrzeni, czego dowodzą podpisane stosowne porozumienia i umowy.