Lingwistyka stosowana – koncepcja kierunku

Kierunek Lingwistyka stosowana w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie będzie przygotowywał studentów do podjęcia pracy zawodowej w takich przestrzeniach, gdzie w codziennej pracy wykorzystywana jest bardzo dobra znajomość języka obcego w jego wariantach i zastosowaniach specjalistycznych.

W programie studiów, zgodnie z misją i profilem uczelni, założone zostały przede wszystkim praktyczne formy kształcenia, które umożliwią osiągnięcie efektów uczenia się nie tylko w zakresie znajomości języka ogólnego, ale także specjalistycznego. Program studiów zakłada przede wszystkim profesjonalizację języka angielskiego oraz, do wyboru, wskazanego przez studenta drugiego języka, będącego w ofercie uczelni – hiszpańskiego, niemieckiego, bądź rosyjskiego. Program studiów zapewnia kształcenie w zakresie niezbędnej na współczesnym rynku pracy komunikacji biznesowej, a także  doskonalenie przekładu pisemnego i innych nawyków translatorskich, oraz języka specjalistycznego w wybranych branżach i zakresach funkcjonowania takich jak turystyka, prawo, teksty użytkowe. 

Program studiów gwarantuje także studentom rozwój kompetencji w zakresie kreowania i promowania kultury polskiej i stanowiska Polski na arenie międzynarodowej. Kluczowym elementem wiążącym w sposób praktyczny te zamierzenia będą zajęcia video online realizowane w partnerstwie GPE (Global Partners for Education), do którego należy PWSZ w Krośnie. Umożliwi to realizację praktycznych zajęć komunikacji interkulturowej z przedstawicielami kultur ze wszystkich kontynentów.

Praktyki studenckie w wymiarze 12 tygodni będą realizowane przede wszystkim w porozumieniu z przedsiębiorstwami operującymi w międzynarodowej przestrzeni, czego dowodzą podpisane stosowne porozumienia i umowy.

W projektowaniu tego kierunku pomogli nam między innymi przedstawiciele następujących przedsiębiorstw:

Hitachi Vantara, State Street Banking GmbH, Shell Business Operations Kraków, Agencja interaktywna KS.