List Rektora do studentów KPU w Krośnie

Krosno, 18 stycznia 2021 roku

Samorząd Studentów,
Studenci wszystkich form studiów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,

Szanowni Państwo,

Odnosząc się do informacji przekazanych przez Samorząd Studentów przedstawiam Państwu stanowisko władz Uczelni w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnych w warunkach profilaktyki zalecanej w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Uprzejmie informuję, że w trosce o zapewnienie bezpiecznych warunków realizacji procesu dydaktycznego, a także osiągania zaplanowanych efektów uczenia się – władze Uczelni opracowały i  upowszechniły dla studentów i pracowników zasady, do których powinna się stosować społeczność naszej Uczelni. Zasady organizowania i realizacji zajęć są zgodne z zalecaniami rządu RP, Ministra Edukacji i Nauki, a także miejscowymi instytucjami sanitarnymi. Były też uzgadniane z Samorządem Studentów.

Najważniejszym celem ww. działań jest stworzenie w Uczelni bezpiecznego środowiska pracy i studiowania, a także upowszechnianie zasad zapobiegania zakażeniom koronawirusem, zarówno wśród studentów, jak i osób spoza Uczelni, z którymi mają oni kontakt. Jesteśmy przekonani, że pracownicy i studenci powinni upowszechniać w środowisku dobre praktyki społeczne i sanitarne gwarantujące skuteczne zapobieganie rozszerzaniu się epidemii i należy je traktować jako realizację misji uczelni w szerszym, tj. społecznym rozumieniu.

Uczelnia na wszystkich kierunkach realizuje praktyczny profil kształcenia, gdzie dla osiągnięcia efektów uczenia się, zwłaszcza w zakresie umiejętności praktycznych, konieczna jest realizacja zajęć dydaktycznych, a także ocena poziomu umiejętności w trybie bezpośrednim. W tym celu kierownicy jednostek dydaktycznych w naszej Uczelni, w porozumieniu z nauczycielami akademickimi określili, które przedmioty powinny być realizowane w obiektach dydaktycznych Uczelni. Terminy i pory realizacji tych zajęć zostały zaplanowane z zachowaniem koniecznego dystansu przestrzennego i czasowego umożliwiających spełnienie wymogów sanitarnych. W razie potrzeby zostanie również zwiększona liczba grup dydaktycznych oraz dostęp do stanowisk laboratoryjnych w mniej licznych grupach studenckich. Na analogicznych zasadach będą realizowane zajęcia i prace laboratoryjne związane z przygotowaniem prac dyplomowych przez studentów ostatnich roczników studiów. Jest to szczególnie ważne dla dobrego przygotowania studentów do zawodu i realizacji praktyk zawodowych w sytuacji kiedy zajęcia dydaktyczne w letnim semestrze roku akademickiego 2019/2020 były realizowane w trybie zdalnym.

Apeluję również do studentów, aby stosowali się do zaleceń organów sanitarnych i przestrzegali zasad profilaktyki epidemicznej zarówno w obiektach Uczelni, ale co ważniejsze, we wszystkich sytuacjach aktywności pozauczelnianej. Gdyż to one mają zdecydowanie większy wpływ na wspólny sukces w opanowaniu sytuacji. Mimo tego, że nie zaliczacie się Państwo do grupy ryzyka, zachęcam do ograniczenia kontaktów społecznych. Doświadczenia wielu krajów, które odniosły sukces w ograniczeniu pandemii pokazują, że sukces jest możliwy do osiągnięcia.

Zapewniam studentów, że troska o skuteczność działalności dydaktycznej Uczelni, w połączeniu z troską o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich członków naszej społeczności i ich rodzin jest nadrzędnym celem działania Rektora, Senatu i wszystkich osób odpowiedzialnych za jej funkcjonowanie.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor