Lingwistyka – studia magisterskie

Kierunek Lingwistyka stosowana będzie przygotowywał studentów do podjęcia pracy zawodowej w takich przestrzeniach, gdzie w codziennej pracy wykorzystywana jest bardzo dobra znajomość języka obcego w jego wariantach i zastosowaniach specjalistycznych.

W programie studiów, zgodnie z misją i profilem uczelni, założone zostały przede wszystkim praktyczne formy kształcenia, które umożliwią osiągnięcie efektów uczenia się nie tylko w zakresie znajomości języka ogólnego, ale także specjalistycznego.

Program studiów zakłada przede wszystkim profesjonalizację języka angielskiego oraz, do wyboru, wskazanego przez studenta drugiego języka, będącego w ofercie uczelni – hiszpańskiego, niemieckiego, bądź rosyjskiego.

Program studiów zapewnia kształcenie w zakresie niezbędnej na współczesnym rynku pracy komunikacji biznesowej, a także  doskonalenie przekładu pisemnego i innych nawyków translatorskich, oraz języka specjalistycznego w wybranych branżach i zakresach funkcjonowania takich jak turystyka, prawo,  teksty użytkowe.

W celu zagwarantowania optymalnego poziomu i jakości kształcenia  w programie studiów ujęte zostały również zajęcia, które będą rozwijały studentów w zakresie komunikacji interkulturowej, a także wzbogacały ich wiedzę na temat relacji międzynarodowych i międzypaństwowych, w tym przede wszystkim w kontekście relacji transatlantyckich.

Program studiów gwarantuje także studentom rozwój kompetencji w zakresie kreowania i promowania kultury polskiej i stanowiska Polski na arenie międzynarodowej. Kluczowym elementem wiążącym w sposób praktyczny te zamierzenia będą zajęcia video online realizowane w partnerstwie GPE (Global Partners for Education), do którego należy KPU w Krośnie. Umożliwi to realizację praktycznych zajęć komunikacji interkulturowej z przedstawicielami kultur ze wszystkich kontynentów.

Praktyki studenckie w wymiarze 12 tygodni będą realizowane przede wszystkim w porozumieniu z przedsiębiorstwami operującymi w międzynarodowej przestrzeni, czego dowodzą podpisane stosowne porozumienia i umowy.

Kierunek lingwistyka stosowana będzie również w możliwie najpełniejszy  sposób realizował bliskie naszej uczelni idee ONZ, które realizowane są pod egidą inicjatywy United Nations Academic Impact, do której KPU w Krośnie należy.

Tak zakrojone zamierzenia programowe umożliwią zatrudnienie absolwentów kierunku w możliwie szerokim spektrum instytucji –  począwszy od różnorodnych podmiotów gospodarczych zajmujących się wymianą usług i towarów na rynkach regionalnych jak i  globalnych, poprzez instytucje pozarządowe, agendy państwowe, administrację regionalną i lokalną oraz  instytucje kultury, w tym także te zajmujące się szeroko pojmowanym dziedzictwem kulturowym.

Po zakończeniu studiów studenci będą mogli także kontynuować studia w wybranej szkole doktorskiej na  wybranej uczelni akademickiej.