Krośnieński „Elektryk” ma patrona

Dzień 31 marca 2023 r. zapisał się w historii Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, jako dzień wręczenia sztandaru szkole oraz odsłonięcia tablicy poświęconej człowiekowi honoru, autorowi wielkich zwycięstw i bohaterowi – Generałowi Stanisławowi Maczkowi i Jego żołnierzom, którego imię będzie nosić Zespół Szkół.

W uroczystościach, które odbyły się w asyście orkiestry wojskowej i pododdziału reprezentacyjnego Strzelców Podhalańskich wzięli udział Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS oraz Prorektor ds. rozwoju dr Agnieszka Woźniak, którzy wraz z pocztem sztandarowym Uczelni uczestniczyli we wszystkich zaplanowanych częściach wydarzenia.

Końcowym elementem uroczystości była sesja naukowa z panelem dyskusyjnym, którą poprowadził Kanclerz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie mgr Franciszek Tereszkiewicz.

Konferencja naukowa poświęcona generałowi Stanisławowi Maczkowi zwieńczyła uroczystości nadania Zespołowi Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących jego imienia. Wykłady poświęcone generałowi Maczkowi wygłosili znakomici historycy prowadzący badania najnowszej historii Polski.

Wykład na temat Etosu polskiego żołnierza jako patrioty w XX wieku wygłosił Minister Jan Józef Kasprzykautor wielu publikacji poświęconych najnowszej historii Polski, współautor pracy Legiony Polskie 1914-1918 oraz Encyklopedii Białych Plam, a w latach 1999-2014 Komendant Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Znakomity popularyzator historii Polski i krzewiciel postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. W wykładzie omówił on znaczenie organizacji niepodległościowych działających na początku XX wieku na terenie zaboru austriackiego dla wychowania patriotycznego młodzieży i przygotowania wojskowego kadr dla Legionów Polskich.

Ks. prof. Józef Marecki wykładzie Sylwetka psychofizyczna Generała Stanisława Maczka przedstawił słuchaczom etos etyczny i religijność wielkiego dowódcy, podkreślając jego dbałość o poziom wyszkolenia żołnierzy i troskę o ich zdrowie i życie na polu walki. Szczególnie ważne wg wykładowcy był szacunek jakim Generała otaczali jego żołnierze, skromność oraz wielka troskę o rodzinę w okresie powojennym.

Ks. prof. pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe obejmują krajobraz kulturowy, archiwistykę, historią najnowszą i symbolikę chrześcijańską. Do najbardziej znanych książek jego autorstwa należą: Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944-1975 oraz redagowana wspólnie z prof. Lucyną Rotter seria wydawnicza Symbol – znak – przesłanie. Od 2016 roku jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Wykład Żołnierska droga Stanisława Maczka w latach 1914-20 wygłosił prof. Mariusz Wołos, który na wstępie omówił jego działalność w drużynach strzeleckich we Lwowie, a następnie przedstawił wojenne losy Generała od udziału w walkach na frontach I wojny światowej w armii austriackiej oraz, co było najbardziej zajmujące dla słuchaczy, okres odsieczy Lwowa i dowodzenie Kompanią Krośnieńską, w której żołnierzami byli „chłopcy” z Krosna, Odrzykonia, Krościenka i Haczowa.  

Profesor M. Wołos pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i specjalizuje się w historii dyplomacji, historii II Rzeczypospolitej,i biografistyce. Do najbardziej znanych książek autorstwa pana profesora należą: O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926, Przerwana droga do Niepodległej. Kazimierz Piątek „Herwin” 1886-1915 oraz monografia Józef Beck. Biografia napisana wspólnie z Markiem Kornatem.

Ostatnią, bardzo interesującą częścią konferencji była żywa dyskusja, w której uczestniczyli członkowie rodzin żołnierzy Kompani Krośnieńskiej. Podzielili się oni wspomnieniami o swoich przodkach, o sposobie rekrutacji do kompanii oraz o patriotycznych uczuciach w czasie walki granice Polski po 1918 roku.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonych, wszak historia, którą omawiali wykładowcy dotyczyła udziału ich przodków w historycznych wydarzeniach. Należy podkreślić, że społeczność szkoły jej nauczyciele i uczniowie godnie uczcili pamięć swojego nowego Patrona i można mieć nadzieję, że wartości, które on reprezentował będą poznawane i podzielane, służąc formowaniu młodych pokoleń zgodnie z wartościami, które potwierdził on swoim życiem.

Foto: krosno24.pl