Konkurs na stanowiska wykładowcy w Zakładzie Położnictwa

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Położnictwa

Wymagania stawiane kandydatom:

 • dyplom doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub ukończone studia magisterskie na kierunku położnictwo i minimum 8–letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu położnej/położnego,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku położnej/położnego,
 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, ginekologicznego i/lub położniczo-ginekologicznego,
 • mile widziany ukończony kurs instruktora w zakresie symulacji medycznej,
 • udokumentowany udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach  z zakresu nauk medycznych/nauk o zdrowiu,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • gotowość do zatrudnienia w KPU w Krośnie jako podstawowym miejscu pracy,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i rozwoju naukowego,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane  dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.

Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do  30 września 2022 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Położnictwa”. Decyduje data wpływu do Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

       Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie  zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.