Konferencja „Mądrość” w ramach Dni Jana Pawła II

Konferencja „Mądrość” w ramach Dni Jana Pawła II

5 listopada br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyła się konferencja Mądrość w ramach Dni Jana Pawła II.  Celem konferencji było upamiętnienie postaci Błogosławionego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej. Krośnieńska uczelnia, podobnie jak w roku ubiegłym, przyłączyła się do tej akcji. 

Zaproszenie do krośnieńskiej uczelni przyjęli: ks. dr hab. Alfred Wierzbicki – Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, prof. dr hab. Stanisław Koziara – wykładowca z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i prof. dr hab. Aleksander Bobko – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencję prowadził JM Rektor PWSZ w Krośnie prof. dr hab. Grzegorz Przebinda.

Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki w wykładzie Osoba, czyn, moralność jako trzy filary mądrościowej filozofii Karola Wojtyły poruszył temat fenomenu sprawczości i fenomenu doznawania.  Mówił, że Ojciec Święty nawiązywał do filozofii Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Spełnienie osoby zależy od jej czynu, a działanie człowieka jest pochodną bytu. Wiele miejsca prelegent poświęcił subiektywizmowi i subiektywności oraz osobowym i moralnym aspektom kultury.

Drugi referat konferencji („Mądrość” w oświetleniu lingwistycznym – od etymologii do pism Jana Pawła II), ze swadą i bardzo interesująco przedstawiony przez prof. dr hab. Stanisława Koziarę, dotyczył samego słowa mądrość i jego obecności w pismach Jana Pawła II. Najpierw zatem mogliśmy dowiedzieć się skąd ten wyraz pochodzi, jaka jest jego etymologia, jak podobnie brzmi w językach słowiańskich i jak zmieniało się jego znaczenie – od głębokiego „wejrzenia w ludzkie serce” do sensu bliskiego sprytowi i „zaradności” życiowej. Jeszcze ciekawszy obraz funkcjonowania w języki słowa mądrość jawił się z przywołanych przysłów, sentencji i skrzydlatych słów, oraz fragmentów tekstów literackich. Stąd już prosta droga prowadziła do biblijnej wizji mądrości, zawartej w księgach mądrościowych i bliskiej znaczeniowo takim słowom jak miłość, cnota, zrozumienie, odpowiedzialność.

W ostatniej części wystąpienia prof. Koziara ukazał obraz mądrości w tekstach Jana Pawła II, prowadząc słuchaczy do bardzo interesującej konkluzji – okazuje się bowiem, że choć samo słowo mądrość nie pojawia się zbyt często w pismach Papieża Polaka, to jego homilie, encykliki i dokumenty, można potraktować niemal jak współczesne księgi mądrościowe – pełne bogactwa wskazówek, głębokich myśli, ukierunkowanych na odkrywanie zarówno biblijnego, jak też bardzo współczesnego rozumienia mądrości.

Dzięki tej prelekcji mogliśmy się przekonać, jak świetnie przeprowadzona analiza językoznawcza pozwala nie tylko odkryć zapomniane sensy słów, ale może służyć pogłębionej analizie tekstów, wydobywają na powierzchnię pierwotne znaczenia i sensy, sprzyjając autentycznej egzegezie – tak bliskiej przecież naukom biblijnym i teologicznym.

Trzeci referat wygłoszony przez prof. dr hab. Aleksandra Bobko Czego możemy się dziś uczyć od Tischnera? dotyczył dylematu współczesnego człowieka: co kształtuje jego życie? Czy jest to wolność? Wg jakich wzorców kształtuje się los człowieka? Prelegent odwoływał się w swoim wystąpieniu do przemyśleń księdza Józefa Tischnera zawartych m.in. w książce Spór o istnienie człowieka. Co znaczy być dobrym? Argumentował, iż wolność jest podstawowym członem dobra, jest sposobem istnienia dobra. Tischner proponuje wejść w inną logikę myślenia o dobru i wolności, bo wolność jest zdolnością do udzielania dobra. Im więcej człowiek daje z siebie, tym więcej ma.

Konferencji towarzyszy wystawa Błogosławiony Jan Paweł II w drodze do świętości.