Komunikat Rektora w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej

Komunikat nr 5/21
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r., poz. 478 z późn. zm.)  w zw. z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 363) zarządzam, co następuje:

  1. Wszystkie egzaminy odbywają̨ się̨ zgodnie z harmonogramem sesji w terminach ustalonych przez prowadzących i uzgodnionych ze studentami.
  2. Harmonogram sesji powinien być podany do wiadomości studentów minimum 14 dni przed jej rozpoczęciem.
  3. Egzaminy przeprowadzone są w terminach sesji:

– podstawowej od 15-27 czerwca,

– poprawkowej od 3-15 lipca.

4. W semestrze letnim egzaminy i zaliczenia, (także w terminie „zerowym”)  odbywają się w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w jednostkach Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

5. Egzaminy dyplomowe odbywają się w formie kontaktu bezpośredniego.

6. Na pisemną prośbę prowadzącego, po uzyskaniu zgody prorektora ds. studiów, egzaminy i/lub zaliczenia ustne mogą obywać się w formie zdalnej (synchronicznej) z wykorzystaniem platformy ZOOM lub MS Teams.

7. Zaliczenia „etapowe” z zajęć dopuszczających do egzaminu mogą odbyć się w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi pozwalających na synchroniczną interakcję prowadzącego ze studentami.

8. W przypadku pisemnych egzaminów i zaliczeń, egzaminator dokonuje podziału studentów na grupy, dostosowując ich liczebność do wielkości sali wskazanej przez kierownika zakładu. Egzaminator ustala i podaje do wiadomości studentów zasady przeprowadzenia egzaminu/ zaliczenia dla każdej z grup, uwzględniając wytyczne sanitarne.

9. Student powinien zgłosić się i oczekiwać na egzamin/zaliczenie 10 min. przed wyznaczoną godziną przed wejściem do budynku. Egzaminator podaje dalsze wskazania co do przeprowadzenia egzaminu i kieruje jego przebiegiem.

10. Każdy  z uczestników sesji egzaminacyjnej w momencie wejścia do budynku ma obowiązek przestrzegania aktualnych wymogów reżimu sanitarnego w tym między innymi: noszenia maseczek, zachowania dystansu społecznego i dezynfekcji dłoni.

11. Naruszenie przez uczestnika sesji egzaminacyjnej obowiązujących wymogów sanitarnych może być powodem niedopuszczenia go do egzaminu/zaliczenia.

12. Prorektor ds. studiów, może na indywidualny, uzasadniony i udokumentowany wniosek studenta, zaopiniowany przez Egzaminatora, wyrazić zgodę na przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, egzaminu lub zaliczenia w formie zdalnej. Powodem złożenia ww. wniosku mogą być problemy zdrowotne.

13. Student może przystąpić do egzaminu końcowego (w tym „zerowego”) z przedmiotu wyłącznie po uzyskaniu zaliczenia lub pozytywnej oceny z wszystkich zaplanowanych dla tego przedmiotu form zajęć.

14. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest wpisanie ocen do systemu USOS niezwłocznie po przeprowadzeniu zaliczenia lub egzaminu (do 7 dni w przypadku formy pisemnej i bezpośrednio po zaliczeniu lub egzaminie ustnym).

15. Student ma obowiązek sprawdzenia wpisów ocen na indywidualnym koncie w systemie USOS. W przypadku stwierdzenia niezgodności, w terminie do  7 dni zgłasza ten fakt w sekretariacie instytutu  w celu ich wyjaśnienia. Niezgłoszenie przez studenta zastrzeżeń w ww. terminie oznacza akceptację wpisanych ocen.

16. Przystępując do egzaminu i/lub zaliczenia, student, w razie wezwania przez osobę prowadzącą, zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

17. Podczas zaliczeń i egzaminów zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość.

18. Zachowanie studenta uzasadniające podejrzenie wykorzystania pomocy lub urządzeń, o których mowa powyżej skutkuje zakończeniem zaliczenia lub egzaminu z wynikiem negatywnym.

19. Manipulacje i niedozwolone czynności w celu otrzymania nienależnych korzyści mogą skutkować, zgodnie ze Statutem KPU i Regulaminem studiów KPU, postępowaniem dyscyplinarnym.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor