Komunikat Rektora w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej

Komunikat nr 1/22 
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2021/2022
w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

 

  1. Zaliczenia oraz egzaminy w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 oraz egzaminy dyplomowe odbywają się w kontakcie bezpośrednim w budynkach KPU z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  2. Egzaminy przeprowadzane przed terminem sesji egzaminacyjnej, czyli tzw. „egzaminy zerowe”, mogą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody prorektora ds. studiów, w kontakcie bezpośrednim w budynkach Uczelni. Egzamin nie może odbywać się w trakcie zajęć dydaktycznych.
  3. Na uzasadniony wniosek studenta lub członka komisji egzaminacyjnej, prorektor ds. studiów może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej.
  4. Do przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej stosuje się Załącznik nr 5 do Zarządzenia 2/21 Rektora KPU w Krośnie z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania Uczelni w okresie zakończenia semestru zimowego w warunkach konieczności zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
  5. Nieobecność studenta na egzaminie z powodu objęcia go izolacją lub kwarantanną stanowi nieobecność usprawiedliwioną. Na udokumentowany wniosek studenta, należy umożliwić mu przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej wniosek, w drodze przywrócenia terminu (także_ w okresie sesji egzaminacyjnej poprawkowej).
  6. Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem 32/21 Rektora KPU w Krośnie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 zajęcia na studiach stacjonarnych w dniach 25 i 26 stycznia br. są zajęciami czwartkowymi, a w semestrze letnim zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 19 lutego br.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor