Komunikat Rektora w sprawie organizacji semestru letniego 2020/2021

Komunikat nr 2/21
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie organizacji semestru letniego
w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,
PT. Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Zakładów i Studiów, Pracownicy naukowo-dydaktyczni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

  1. W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. w formie zdalnej na wszystkich kierunkach z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. W tradycyjnej formie (w siedzibie Uczelni) realizowane są:
a) zajęcia, w przypadku których zakładane efekty uczenia się nie mogą być w pełni zrealizowane w formie zdalnej.  Dotyczy to w szczególności zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe, projektowe) oraz inne, które wymagają wykorzystania specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania.
b) zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

3.    Zajęcia realizowane w formie kontaktu bezpośredniego powinny być związane z wykonywaniem przez studentów konkretnych czynności praktycznych. Wykaz tych zajęć na wszystkich rocznikach kierownik zakładu przedstawia prorektorowi ds. studiów (ds@kpu.krosno.pl), który wydaje zgodę na ich realizację.

4. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej odbywają się na zasadach obowiązujących dotychczasowo w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

5. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej odbywają się w trybie synchronicznym, z możliwością kontaktu audio-wideo i bieżącej weryfikacji osiągnięć studentów. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do realizacji tych zajęć jest platforma MS Teams  oraz ZOOM, umożliwiające interakcję między nauczycielem i studentami.

6. Studentom należy obowiązkowo udostępnić materiały dydaktyczne, opracowane w formie elektronicznej, poprzez zamieszczenie ich na platformie E-student (MOODLE). Materiały dydaktyczne wspierające proces kształcenia powinny być udostępniane systematycznie zgodnie z tematyką i realizowanym programem zajęć.

7. Zajęcia zdalne powinny prowadzić do osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się zapisanych w karcie przedmiotu.

8. Prowadzący zajęcia w formie zdalnej zobowiązany jest do wskazania studentom zasad realizacji przedmiotu, warunków zaliczenia, metod weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, możliwości wyrównania zaległości, obowiązującej literatury.

9. Wszystkie zajęcia zdalne muszą odbywać się w terminach i godzinach określonych w harmonogramie zajęć zamieszczonym na stronie zakładu.

10. Zajęcia w formie zdalnej powinny być planowane do realizacji w dniach, w których nie odbywają się zajęcia w formie tradycyjnej.

11. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji (dyżurów dydaktycznych) w siedzibie Uczelni lub w formie zdalnej na platformie MS Teams lub ZOOM. Harmonogram konsultacji i formę ich realizacji prowadzący przekazuje do dyrektora instytutu i zostaje on zamieszczony na stronie zakładu.

12. Zaleca się, aby zajęcia prowadzone w formie tradycyjnej, realizowane były modułowo w tym samym pomieszczeniu w ciągu dnia, z jednym prowadzącym, w wymiarze 4-6 godz. W ciągu jednego dnia student nie powinien odbywać więcej niż 8-10 godzin zajęć dydaktycznych.

13. Należy planować 15 min. przerwy po każdych 90 min. zajęć. W trakcie przerwy studenci powinni pozostać w sali, a pomieszczenie należy wywietrzyć. W tym czasie studenci nie powinni przebywać na korytarzach.

14. O harmonogramie realizacji zajęć dydaktycznych w budynkach Uczelni oraz przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych, dyrektorzy instytutów zobowiązani są poinformować biuro kanclerza najpóźniej na 2 dni przed terminem ich przeprowadzania celem odpowiedniego zarządzania budynkiem z uwzględnieniem wszelkich rygorów sanitarnych.

15. Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z programami studiów.

16. W sytuacji, gdy praktyka nie może być zrealizowania z przyczyn niezależnych od studenta oraz Uczelni dopuszcza się możliwość jej realizacji poprzez osiągnięcie przewidzianych dla niej efektów uczenia się w alternatywny w sposób (np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń, projektów lub laboratoriów, np. symulacji w sposób zdalny), o ile obowiązujące dla kierunku standardy kształcenia nie stanowią inaczej.

17. Przepis, o którym mowa w ust. 16 stosuje się również do innych form kształcenia praktycznego określonych programem studiów.

18. Lektoraty języków obcych w semestrze letnim 2020/2021 realizowane są w formie zdalnej w trybie synchronicznej interakcji, zgodnie z harmonogramem zajęć. Na wniosek prowadzącego i za zgodą Kierownika Studium Języków Obcych, w porozumieniu z Kierownikiem danego zakładu zajęcia mogą być przeprowadzane w formie hybrydowej.

19. Zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się w formie zdalnej. Na wniosek prowadzącego i za zgodą Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zajęcia częściowo lub w całości mogą być realizowane w formie kontaktu bezpośredniego w grupach zapewniających ich bezpieczne przeprowadzenie, z uwzględnieniem wszelkich procedur związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

20. Dopuszcza się możliwość weryfikacji cząstkowych efektów uczenia się w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem reżimu sanitarnego niezależnie od formy prowadzenia zajęć.

21. Zaliczenia lub egzaminy oraz egzaminy dyplomowe w semestrze letnim 2020/2021 mogą odbywać się w formie kontaktu bezpośredniego lub w formie zdalnej, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

22. Na wszystkich zajęciach prowadzący ma obowiązek sporządzania listy studentów uczestniczących w zajęciach.

23. Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie kontaktowej w budynkach Uczelni muszą odbywać się z zachowaniem rygoru sanitarnego, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/21 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 13 stycznia 2021 r.

24. W sprawach dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19 i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie obowiązujące wytyczne oraz zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

25. Powyższe zasady obowiązują do odwołania ich w drodze zarządzenia lub komunikatu Rektora albo podjęcia innych decyzji przez władze RP, bądź wprowadzenia nadrzędnych przepisów regulujących funkcjonowanie Uczelni.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor