Komunikat Rektora KPU w Krośnie w sprawie określenia strategii profilaktyki przeciw COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Premiera RP ogłoszoną 23 października 2020 r. określającą nową strategię profilaktyki przeciw COVID-19 informuję, że:

  1. Od dnia 24 do 30 października br. zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów będą realizowane zdalnie, wg rozkładów zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne, których charakter nie pozwala na ich realizację w sposób zdalny i zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów, wskazane przez kierowników zakładów.
  2. W dniach od 31 października do 8 listopada br. zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów będą odbywały się wyłącznie w formie zdalnej.
  3. Zajęcia na studiach podyplomowych i kursach będą realizowane w formie zdalnej.
  4. Wszystkie sprawy administracyjne dotyczące studentów, uczestników studiów podyplomowych lub kursów będą rozpatrywane za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.
  5. Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji
  6. Biblioteka uczelniana będzie dostępna w aktualnym reżimie sanitarnym.
  7. Domy Studenta będą działać w aktualnym reżimie sanitarnym.
  8. Przy planowaniu zajęć proszę uwzględniać zalecenia zawarte w piśmie Prorektora ds. studiów nr KPU.DS.075.20.2020 z dnia 22 października br.

Kolejne działania będą wynikać z sytuacji epidemicznej i decyzji władz Uczelni.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor